Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja”

Gmina Fabianki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki
  Fabianki 4
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 910866844
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.fabianki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fabianki, polegające na:- Ścięciu poboczy,- Profilowaniu istniejącej nawierzchni jezdni,- Wykonanie robót ziemnych – wykonanie poszerzenia nasypu drogowego,- Ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,- Ułożenie warstw bitumicznych,- Wykonanie umocnionych poboczy.W zakres zamówienia wchodzą następujące drogi:Cz. I – Przebudowa dróg gminnych A1. Rozbudowa drogi gminnej nr 190242C w miejscowości Nasiegniewo• Długość – 300 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 20 cm,2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpetal Górny • Długość – 144 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasiegniewo• Długość – 168 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,4. Przebudowa drogi gminnej nr 190243C• Długość – 450 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,5 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,5. Przebudowa drogi gminnej nr 190245C w m. Nasiegniewo• Długość – 100 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,6. Rozbudowa drogi gminnej nr 190241C w miejscowości Bogucin• Długość – 385 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 10 cm.7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin • Długość – 200 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,8. Przebudowa drogi gminnej nr 190231C w miejscowości Bogucin• Długość – 146 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek – dz. nr 4• Długość – 233 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fabianki• Długość – 442 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,11. Rozbudowa drogi gminnej nr 190211C w miejscowości Wilczeniec Fabiański• Długość – 151 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 20 cm,12. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczeniec Bogucki• Długość – 402 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o prace osoby świadczące pracę związana z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:- roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi.Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.14. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski ŁadCz. II – Przebudowa dróg gminnych B13. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Mała• Długość – 578 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Duża – dz. 102długość – 300 m• Szerokość pasa ruchu: 3,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,15. Rozbudowa drogi gminnej nr 190210C w miejscowości Chełmica Duża – dz. nr 123• Długość – 128 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,16. Przebudowa drogi gminnej nr 190240C w miejscowości Skórzno• Długość – 322 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,17. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka• Długość – 168 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka – dz. nr 10/15• Długość – 250 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,19. Rozbudowa drogi gminnej nr 190221Cw miejscowości Świątkowizna• Długość – 300 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,20. Rozbudowa drogi gminnej nr 190201C w miejscowości Lisek• Długość – 254 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 20 cm,21. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzeczewo• Długość – 168 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 15 cm,22. Rozbudowa drogi gminnej nr 190215C w miejscowości Kulin• Długość – 516 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 4,00 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,23. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łęg Witoszyn• Długość – 254 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 20 cm,24. Przebudowa drogi gminnej nr 190305C w Szpetalu Górnym• Długość – 328 m,• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 mProjektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,grub. 20 cm,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o prace osoby świadczące pracę związana z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:- roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi.Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.14. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, w wysokości 95% wartości inwestycji, w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Fabianki z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja”.Na podstawie art. 257 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej swz, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie min. 500 mb drogi o nawierzchni bitumicznej.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach