Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13/ 4671038
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych położnych w miejscowości Bażanówka i Długie, w zakresie: 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 148013R położonej na działce o nr ewid. 889 w miejscowości Bażanówka, ul. Stawowa, w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 156,75 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości stałej od 2,5m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,2m na całości odcinka. Dodatkowo przewidziano remont istniejącego przepustu betonowego na rurowy PP fi 40 cm i dł. 10,00m. W ramach zadania przewiduje się również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2204R w km 3+310. a) Konstrukcja jezdni : • warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm, • skropienie warstwy wiążącej emulsją, • warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm, • skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, • istniejąca konstrukcja. Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm. b) Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: • warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm, • skropienie warstwy wiążącej emulsją, • warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm, • skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm. c) Konstrukcja pobocza: • pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm. 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 148203R położonej na działce o nr ewid. 961 w miejscowości Długie w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 272,64 m. Zaprojektowano drogę o szerokości zmiennej od 1,9m – 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości zmiennej do 0,5m na całości odcinka. a) Konstrukcja nawierzchni drogi : • warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm, • skropienie warstwy wiążącej emulsją, • warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm, • skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm. b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm, • skropienie warstwy wiążącej emulsją, • warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm, • skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm. c) Konstrukcja pobocza: • pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami 2)kosztorys ofertowy 3)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach