Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych : nr 320634W Sątrzaska – Krępa Stara oraz w miejscowości Osówiec Szlachecki”

Gmina Przasnysz ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 522 709 , fax. 297 522 709
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przasnysz
  ul. Św. St. Kostki 5
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297 522 709, fax. 297 522 709
  REGON: 54835400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przsnysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych : nr 320634W Sątrzaska – Krępa Stara oraz w miejscowości Osówiec Szlachecki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa: - drogi gminnej Sątrzaska – Krępa Stara na odcinku w km 0+000,00 do km 0+346,45 o długości 346,45 mb i szerokości 5,00 m zlokalizowanego na terenie gminy Przasnysz w obrębie ewidencyjnym Sątrzaska na działce nr 23. Zakres robót obejmuje : 1) Roboty pomiarowe 2) Roboty ziemne, mechaniczne ścinanie poboczy 3) Nawierzchnie, w tym : oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa ( w tym warstwa wyrównawcza) – grubość po zagęszczeniu 6 cm 4) Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 5) Oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu - oraz drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki na odcinku w km 1+050,00 do 1+220,00 o długości 170 mb i szerokości 5,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Przasnysz w obrębie ewidencyjnym Osówiec Szlachecki na działce nr 170/6. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty pomiarowe; 2) roboty ziemne, mechaniczne ścinanie poboczy; 3)wykonanie podbudowy na poszerzeniach na drodze gminnej w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo- żwirowych; 4) nawierzchnie, w tym: oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa (w tym warstwa wyrównawcza); 5) uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 6) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; Szczegółowy opis zakresu prac zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do siwz), 2) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu 4) kosztorysy ofertowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach