Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych nr 107022G i 107004G w Chynowiu - I etap

Gmina Gniewino ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 617, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniewino
  ul. Pomorska 8
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 617, , fax. -
  REGON: 19167528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych nr 107022G i 107004G w Chynowiu - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie przebudowy drogi o długości 520,7m i szer. od 3,5 do 5m z płyt żelbetowych otworowych o wymiarach 1,0x0,75x0,125m o pow. 2230m2 na podbudowie z kruszywa łamanego C50/50 gr. 10 cm. 2. Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązane Cn (kruszywo betonowe 0/63) kamiennego -423m2 3. Wykonanie oznakowania drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) Wadium może być wnoszone w następujących formach: -w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych - w gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: Nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach