Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2022 roku

GMINA ZALESZANY ogłasza przetarg

 • Adres: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158459420 , fax. 158459424
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZALESZANY
  ul. Tadeusza Kościuszki 16
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  tel. 158459420, fax. 158459424
  REGON: 830409146
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2022 roku.1.1. Przedmiot zamówienia dzieli się na poszczególne zadania:1.1.1. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 1561/6 obręb 0007 PilchówZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Agatówka, dz. nr ewid. 1488/31 Obręb nr 0007 PilchówZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierdziówka, dz. nr ewid. 346/13 Obręb nr 0001 DzierdziówkaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 184/3 Obręb nr 0002 Kępie ZaleszańskieUWAGA! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie robót budowlanych na działce 184/3 w miejscowości Kępie Zaleszańskie. W ramach niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać ograniczony zakres tj. roboty budowlane na działce o nr ewid. 184/3 w miejscowości Kępie Zaleszańskie o długości 200,00 mb.Zakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza.1.1.5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1218/58 Obręb nr 0003 Kotowa WolaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1218/56, Obręb nr 0003 Kotowa WolaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obojna, dz. nr ewid. 687/2 Obręb nr 0006 ObojnaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza.1.1.8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilchów, dz. nr ewid. 606/6, 607/1 Obręb nr 0007 PilchówZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza.1.1.9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turbia, dz. nr ewid. 610 Obręb nr 0009 TurbiaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turbia, dz. nr ewid. 2123/12, 2123/14 Obręb nr 0009 TurbiaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Motycze Szlacheckie, dz. nr ewid. 492 Obręb nr 0005 Motycze SzlacheckieZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD.1.1.12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Zbydniów, dz. nr ewid. 1699, Obręb nr 0012 ZbydniówZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Nawierzchnia,-Regulacja urządzeń obcych,-Pobocza.1.1.13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 835 Obręb nr 0002 Kępie ZaleszańskieZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Nawierzchnia,-Pobocza.1.1.14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierdziówka, dz. nr ewid. 143/6 Obręb nr 0001 DzierdziówkaZakres prac:-Roboty pomiarowe,-Roboty przygotowawcze,-Podbudowa,-Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD,-Pobocza.2. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SWZ wraz z załącznikami, wzorze umowy, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ. Do wyceny należy przyjąć pełny zakres robót wynikając z załączonej dokumentacji projektowej.UWAGA! Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, SWZ, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszty prac geodezyjnych i geotechnicznych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniem, zakupem, ustawieniem i utrzymaniem oznakowania.4. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni stałą przejezdność przez przebudowywane i remontowane odcinki dróg gminnych. Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia dróg5. Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewni nieprzerwane funkcjonowanie sieci uzbrojenia podziemnego.6. Wykonawca winien w ramach przedmiotu zamówienia wykonać dokumentację powykonawczą, zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.7. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót.8. Przedstawiony zakres robót i przedmiar robót jest jedynie instrumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się na miejscu z przedmiotem zamówienia, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zadania.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabezpieczył utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczył dojścia do posesji, budynków w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków.10. Wykonawca ma obowiązek składowania odpadów i ich wywiezienia na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nadmiar gruntu z wykopów niezaliczany do odpadów niebezpiecznych Wykonawca wywiezie/zeskładuje w miejscu uzgodnionym/wskazanym przez Zamawiającego.11. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót.13. Materiały uzyskane w trakcie robót i ziemia (humus) przedstawiające wartość użytkową lub materialną oraz urobek z wyrównanych poboczy zostaną przekazane Zamawiającemu.14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy. 15. Wykonawca wykona prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa.16. Lokalizacja inwestycji: drogi gminne na terenie gminy Zaleszany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach