Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH K 120558, K120576, K120582 TO JEST ULIC: TARGOWEJ, ARMII KRAJOWEJ, K. JAGIELLOŃCZYKA W WOLBROMIU

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6442304 , fax. 032 6442288
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
  ul. Krakowska 1 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 032 6442304, fax. 032 6442288
  REGON: 00052691400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umigwolbrom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH K 120558, K120576, K120582 TO JEST ULIC: TARGOWEJ, ARMII KRAJOWEJ, K. JAGIELLOŃCZYKA W WOLBROMIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych nr K120558, K120576, K120582 to jest ulic: Targowej, Armii Krajowej, K. Jagiellończyka w Wolbromiu z udziałem środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umigwolbrom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach