Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-125 Czarna, Czarna 260
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2262324, 017 2262606 , fax. 017 2262324 w. 232
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna 260
  37-125 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 017 2262324, 017 2262606, fax. 017 2262324 w. 232
  REGON: 69058177800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych, obejmujące m.in.: roboty pomiarowe, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych, skropienie nawierzchni bitumicznych asfaltem, wykonanie warstwy profilowo- wyrównawczą z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, oczyszczenie rowu z namułu, regulacje pionową studzienek i zaworów, przestawienie krawężników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Czarnej: 13 124 0264 3111 1000 0377 81705 bank PEKAO S.A. o/Łańcut. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument – wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czarnej w kasie – parter budynku, kserokopię należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą, jeżeli dotyczą Wykonawcy: a) kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót oraz SIWZ. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie nośników cenowych: stawkę roboczogodziny, narzuty i zysk. ,b) pełnomocnictwo, c) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, d) informacja - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku , e) wadium – dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach