Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13/ 4671038
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn, w zakresie: 1.1 Zadanie częściowe nr 1, Nazwa: Przebudowa drogi w m. Bażanówka, Jaćmierz i Posada Jaćmierska 1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455 – 0+870 w miejscowości Bażanówka, w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 420 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości projektowanego odcinka. a. Konstrukcja nawierzchni jezdni: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 49 cm. b. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 29 cm. c. Konstrukcja pobocza: • Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 10 cm. 1.1.2 Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195 - 0+492 w miejscowości Jaćmierz, w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 297,00 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości projektowanego odcinka. a. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+195,00 – 0+220,00: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją. Łączna grubość konstrukcji wynosi 4 cm. b. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+220,00 – 0+492,00: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 49 cm. c. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 29 cm. d. Konstrukcja pobocza: • Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 10 cm. 1.1.3 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1408 w km 0+000 - 0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 109,80m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości projektowanego odcinka. a) Konstrukcja nawierzchni jezdni: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 49 cm. b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 29 cm. c) Konstrukcja pobocza: • Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 10 cm. 1.2 Zadanie częściowe nr 2, Nazwa: Przebudowa drogi w m. Nowosielce i Odrzechowa 1.2.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000 - 0+495 w miejscowości Nowosielce w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 495,00m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości projektowanego odcinka. a) Konstrukcja nawierzchni jezdni: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 49 cm. b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 29 cm. c) Konstrukcja pobocza: • Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 10 cm. 1.2.2 Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w km 0+000 - 0+555 w miejscowości Odrzechowa, w następującym zakresie: Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 555,00m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości zmiennej do 0,5 m na całości projektowanego odcinka. a) Konstrukcja nawierzchni jezdni: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 49 cm. b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: • Warstwa ścieralna – gr. 4 cm, • Skropienie warstwy wiążącej emulsją, • Warstwa wiążąca – gr. 5 cm, • Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją, • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość konstrukcji wynosi 29 cm. c) Konstrukcja pobocza: • Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm Łączna grubość konstrukcji wynosi 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami 2)kosztorys ofertowy 3)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach