Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych. Część 1 pn.: „Przebudowa drogi Radków dz. nr 939/3 km 0+000 – 0+050, dz. nr 189 km 0+000 – 0+220 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2015r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”; Część 2 pn.: „Przebudowa drogi Ratno Dolne, dz. 86 i 326, km 0+000 – 0+170, Wambierzyce dz. 3/6, km 0+000 – 0+140 [intensywne opady deszczu lipiec, wrzesień 2011r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”. Część 3 pn.: „Przebudowa drogi Tłumaczów, dz. 754/2, km 0+000 – 0+250 oraz muru oporowego dz. 465/14, km 0+000 – 0+040 [intensywne opady deszczu, lipiec 2017 r.]”

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 735 000 , fax. 748 735 015
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 748 735 000, fax. 748 735 015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych. Część 1 pn.: „Przebudowa drogi Radków dz. nr 939/3 km 0+000 – 0+050, dz. nr 189 km 0+000 – 0+220 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2015r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”; Część 2 pn.: „Przebudowa drogi Ratno Dolne, dz. 86 i 326, km 0+000 – 0+170, Wambierzyce dz. 3/6, km 0+000 – 0+140 [intensywne opady deszczu lipiec, wrzesień 2011r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”. Część 3 pn.: „Przebudowa drogi Tłumaczów, dz. 754/2, km 0+000 – 0+250 oraz muru oporowego dz. 465/14, km 0+000 – 0+040 [intensywne opady deszczu, lipiec 2017 r.]”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych. Zakres zadania obejmuje: 1. Część 1 pn.: „Przebudowa drogi Radków dz. nr 939/3 km 0+000 – 0+050, dz. nr 189 km 0+000 – 0+220 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2015r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”; o nw. zakresie: 1.1. Radków przebudowa drogi dz nr 939/3: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 50mb; 2) szerokość projektowanej jezdni 3,0 – 6,0m 3) projektowana nowa konstrukcja jezdni dla KR1, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm pobocza umocnione kruszywem łamanym oraz brukiem kamiennym; 4) remont i umocnienie brukiem rowów; 5) remont przepustów. 1.2.Radków przebudowa drogi dz nr 189: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 220mb 2) szerokość projektowanej jezdni 4,5m 3) projektowana nowa konstrukcja jezdni dla KR1, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 8cm; 4) pobocza umocnione kruszywem łamany 5) ściek z prefabrykatów betonowych szer 60cm; 6) ścięcie i umocnienie skarp; 7) budowa muru oporowego żelbetowego z okładziną z piaskowca. 2. Część 2 pn.: „Przebudowa drogi Ratno Dolne, dz. 86 i 326, km 0+000 – 0+170, Wambierzyce dz. 3/6, km 0+000 – 0+140 [intensywne opady deszczu lipiec, wrzesień 2011r., intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]” o nw. zakresie: 2.1. Ratno Dolne przebudowa drogi dz nr 86, 326: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 170mb; 2) szerokość projektowanej jezdni 3,0 – 5,0m; 3) projektowana nowa konstrukcja jezdni dla KR1, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 8cm; 4) pobocza umocnione kruszywem łamanym oraz kostką betonową; 5) budowa murów oporowych kamiennych z wieńcem żelbetowym. 2.2. Wambierzyce przebudowa drogi dz nr 3/6: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 140mb; 2) szerokość projektowanej jezdni 3,5m 3) projektowana nowa konstrukcja jezdni dla KR1, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 8cm; 4) pobocza umocnione kruszywem łamanym; 5) remont istniejących przepustów; 6) ściek z prefabrykatów betonowych szer 60cm; 7) krawężniki betonowe na ławie betonowej. 3. Część 3 pn.: „Przebudowa drogi Tłumaczów, dz. 754/2, km 0+000 – 0+250 oraz muru oporowego dz. 465/14, km 0+000 – 0+040 [intensywne opady deszczu, lipiec 2017 r.]” o nw. zakresie: 3.1. Tłumaczów przebudowa drogi dz nr 754/2: 1) przebudowa odcinka drogi gminnej długości 250mb; 2) szerokość projektowanej jezdni 3,0m; 3) projektowana nowa konstrukcja jezdni dla KR1, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 8cm; 4) pobocza umocnione kruszywem łamanym; 5) ściek z prefabrykatów betonowych szer 60cm; 6) budowa muru oporowego żelbetowego; 7) ścięcie i umocnienie skarp; 8) krawężniki betonowe na ławie betonowej. 3.2. Tłumaczów przebudowa muru oporowego dz nr 465/14: 1) przebudowa odcinka muru długości 40m; 2) wysokość muru 2m; 3) ława żelbetowa; 4) mur z piaskowca na zaprawie cementowej; 5) pobocze umocnione brukiem granitowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich Części określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Kosztem Wykonawcy jest także: 1) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 5.1. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należą wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.). 5.2. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 5.3. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 5.4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie w przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.) tj.: wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót drogowych: - z zakresu wykonania nawierzchni drogowej; - z zakresu wykonania robót ziemnych. 6.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 6.1.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust. 6 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5.1.2. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu oraz kopii umowy/umów o pracę potwierdzającej/cych zatrudnienie osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.), oraz niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę określonego w ust. 6.1.1 pkt 1 zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów; 2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umowy/umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę określonych w ust. 6.1.1 pkt 2 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek liczony od osoby. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. 6.1.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Kompletna oferta dla każdej Części zamówienia odrębnie musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. „Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ– forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert); 1.2. kosztorysy ofertowe- załączniki 2A i 3A dla Części 1, sporządzone na podstawie przedmiarów robót- załączników nr 2 i 3 do SIWZ dla Części 1; 1.3. kosztorysy ofertowe- załączniki 2A i 3A dla Części 2, sporządzone na podstawie przedmiarów robót - załączników nr 2 i 3 do SIWZ dla Części 2; 1.4. kosztorysy ofertowe- załączniki 2A i 3A dla Części 3, sporządzone na podstawie przedmiarów robót - załączników nr 2 i 3 do SIWZ dla Części 3. 1.5. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ; 1.6. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ. 3. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 4. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach