Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 270 177 , fax. 227 270 522
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Prażmów
  ul. Piotra Czołchańskiego 1
  05-505 Prażmów, woj. mazowieckie
  tel. 227 270 177, fax. 227 270 522
  REGON: 54443890901000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://prazmow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie budowy dróg Roboty drogowe Roboty w zakresie różnych nawierzchni Roboty w zakresie nawierzchni dróg Roboty rozbiórkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), w tym na cześć I – 5 000,00 (pięć tysięcy złotych), na część II – 4 000,00zł (cztery tysiące złotych ). 10.2 Wadium może być wniesione w:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w Tarczynie – Filia w Prażmowie nr 14 8008 1018 9003 0030 4775 0001, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu nr PSZ.271.1.10.2019
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 zł brutto. (dla jednej części I minimum 150 000,00zł, dla części II minimum 100 000,00zł) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1. Aktualne Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Aktualne Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu. Zamawiający zgodnie z art. 22a ust. 3 bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w w/w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 4. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 6. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy. 7. Informacja o podmiocie wspólnym załącznik nr 5 do SIWZ- jeśli dotyczy 8. Kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z załączonego dokumentu musi wynikać, że została opłacona należna składka, jeżeli nie potwierdza tego polisa lub inny dokument należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia np. kopię przelewu zapłaty składki). 9. Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, • inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Gmina Prażmów jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa niniejszym podpunkcie. 10. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach