Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wólka Kłucka - Kubiniec i Pępice

Urząd Gminy w Mniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 3737002 , fax. +48 41 3737004
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mniowie
  ul. Centralna 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 41 3737002, fax. +48 41 3737004
  REGON: 54988400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wólka Kłucka - Kubiniec i Pępice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących: zadanie nr 1 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wólka Kłucka - Kubiniec, dz. nr 148, odcinek od km 0+000 do km 0+200 o łącznej dł. 200 mb, zadanie nr 2 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pępice, dz. nr 571 odcinek od km 0+000 do km 0+100 o łącznej długości 100 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiace złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) w formie notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach