Przetargi.pl
Przebudowa DP Nr 1823L na odcinku Nowiny-Rudka, DP Nr 1824L na odcinku Ruda-Kolonia— Rudka oraz DP Nr 1828L na odcinku Srebrzyszcze-Gotówka- ETAP II

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825627501
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825627501
  REGON: 110198221
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DP Nr 1823L na odcinku Nowiny-Rudka, DP Nr 1824L na odcinku Ruda-Kolonia— Rudka oraz DP Nr 1828L na odcinku Srebrzyszcze-Gotówka- ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych rozpoczętych i częściowo wykonanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia— Rudka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny-Rudka, drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia— Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze-Gotówka- ETAP II” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:1) Zadanie 1- przebudowa drogi powiatowej Nr 1824L od km 2+099 do km 6+519,65,2) Zadanie 2- przebudowa drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 2+024.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, na którą składa się: 1) Projekt budowlany (wraz ze zmianami oraz robotami dodatkowymi), projekt techniczny zagospodarowania terenu, 2) Projekt wykonawczy, 3) Projekty wykonawcze usunięcia kolizji energetycznych, 4) Projekt stałej organizacji ruchu, 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 6) Przedmiary robót, 2. Dokumentacji z inwentaryzacji częściowo wykonanych robót, na którą składa się: 1) Wyniki badań kontrolnych, 2) Mapy inwentaryzacyjne w zakresie wykonanych prac, 3) Dziennik budowy, 4) Zestawienie wykonanych prac.3. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny). Gwarancja jakości objęta kryterium oceny ofert nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:a) poziomego oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami oraz punktowymi elementami odblaskowymi - gwarancja wynosi 60 miesięcy, b) konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej wynosi 10 lat,c) słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja może być wydana dla partii dostawy i wynosi 60 miesięcy.4. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 2 ust. 2 Projektu umowy.5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 195 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska SA, numer konta: 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005, z adnotacją: „wadium –Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny-Rudka, drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia— Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze-Gotówka- ETAP II”.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:1) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,2) kwotę wadium,3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XIV SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:tępowaniu1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 0/100).4) zdolności technicznej lub zawodowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o nawierzchni bitumicznej i długości minimum 2,0 km.Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedna osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert pełniła minimum dwukrotnie funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru, przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o nawierzchni bitumicznej i długości minimum 2,0 km, przy czym okres pełnienia funkcji powinien obejmować cały okres realizacji roboty od przejęcia placu budowy do dokonania odbioru przez Zamawiającego.Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych dla osoby wskazanej do funkcji kierownika budowy rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz.220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pktXV SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach