Przetargi.pl
Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4140020
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
  ul. 1 Maja 3 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4140020
  REGON: 27628715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/pzdr/dane_powiatowy_zarzad_drog_w_raciborzu.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu na łącznej długości 516,9 mb, w oparciu o załączoną dokumentację techniczną, zakres robót wg przedmiaru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatraciborski.pl/pzdr/2014.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach