Przetargi.pl
Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Źrebce - DW 848

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Źrebce - DW 848
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowę ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Źrebce - DW 848 2.Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Przebudowa dróg o łącznej długości ok. 10,847 km : droga 3202L – ok. 8,142 km (w km 0+000,00 do km 8+141,97) i droga 3206L – ok. 2,705 km ( w km 8+141,97 do km 10+846,71 ), (klasa dróg – Z na terenie gmin Radecznica i Sułów). 2) roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i ziemne, 3) konstrukcja wzmocnienia drogi z siatką, 4) konstrukcja wzmocnienia drogi z kruszywem, 5) konstrukcja poszerzenia drogi, 6) nowa konstrukcja drogi, 7) konstrukcja wzmocnienia, nowa konstrukcja warstwy asfaltowe całość, 8) elementy betonowe, 9) konstrukcja zjazdu indywidualnego z kostki brukowej i kruszywa, 10) obiekt mostowy, 11) urządzenia obce , 12) przepusty, 13) ulepszone pobocza, 14) oznakowanie ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 15) Skarpy, 16) roboty wykończeniowe,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach