Przetargi.pl
Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.

Miasto Brzeziny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 742 224 , fax. 468 742 793
 • Data zamieszczenia: 2019-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Brzeziny
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  tel. 468 742 224, fax. 468 742 793
  REGON: 52419200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3 – go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego. Ul. Konstytucji 3-go Maja Na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Bohaterów Warszawy zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0 m a za skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Warszawy dowiązano się do istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokości od 2,00 m do 3,6 m a prawostronny o szerokości od 1,6 m do 4,5 m. Ponadto projektuje się przebudowę istniejących zatok postojowych równoległych do jezdni o wymiarach 2,5 m x 6,0 m i prostopadłych do jezdni o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych). Ul. Bohaterów Warszawy Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Głowackiego zaprojektowano jezdnię o szerokości od 7,0 m do 9,2 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 m do 5,2 m i miejscowym zwężeniem do szerokości 1,25 m. Ponadto projektuje się przebudowę zatok postojowych równoległych do jezdni o wymiarach 2,5 m x 6,0 m i prostopadłych do jezdni o wymiarach 2,5 m x 5,0 oraz 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych). Oprócz tego zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,00 m i długości 20,00 m ze skosem wjazdowym 1:8 i skosem wyjazdowym 1:4, załamania krawędzi wyłukowano promieniami R=30,0 M. Spadki poprzeczne na zatoce wynoszą 2% w kierunku jezdni. Projektowana zatoka autobusowa zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 wyniesionymi o 12 cm w stosunku do nawierzchni zatoki autobusowej. W ramach przedmiotowego zadania należy wyciąć drzewa oraz krzewy kolidujące z planowaną inwestycją wraz z wykarczowaniem ich pni. Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach. Zakres Etapu I obejmuje: - przebudowę drogi gminnej nr 121202E – ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach o długości 372,69 m - przebudowę drogi gminnej nr 121222E – ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach o długości 30 m od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, – należy wykonać wszystkie elementy drogi na tych odcinkach (odwodnienie, regulacja studzienek nawierzchnia z betonu asfaltowego, krawężniki, chodniki, zjazdy, zieleńce, oznakowanie poziome i pionowe). – całość robót etapu I została określona w przedmiarze robót, będącym załącznikiem Nr 9a do SIWZ. Zakres Etapu II obejmuje: - przebudowę drogi gminnej nr 121222E – ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach o długości 167,56 m - pozostała część robót określonych w przedmiarze robót, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ w zakresie ul. Konstytucji 3-go Maja. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (załącznik Nr 7 do SIWZ), 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 8 do SIWZ), 3) zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 29.05.2019r. (załącznik Nr 10 do SIWZ), 4) przedmiarem robót (załącznik Nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 9a do SIWZ), 5) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 6) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, 7) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: 1) umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych; 2) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót; 3) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu; 4) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta; 5) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.); 6) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 7) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 8) zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 9) oznaczenia na własny koszt i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, 10) wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. 4. Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 6.Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 7.W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, dokumenty, o których mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca. 8. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu. 11.Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót. 12. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych; - w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym. 14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040) 15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z w/w przepisami. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający powinno odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. 20. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna możliwa jest w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 12.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Urszulą Prysińską tel. (46) 874 22 24 wew. 312. 21. Wszystkie wymienione z nazwy materiały przywołane w dokumentacji Zamawiającego mogą być (w kalkulacji ceny oferty) zastąpione innymi, o niezgorszych parametrach pozwalającymi na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy odczytywać to, że podane w opisach nazwy własne nie naruszają art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów "równoważnych", pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technologicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym . 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 2. 1) b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810 BS w Andrespolu. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (oryginał gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w obowiązującym brzmieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach