Przetargi.pl
Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu

Gmina Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawicz
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie skrzyżowania ulic: Przyjemskiego – Wały Dąbrowskiego – 3 Maja, przebudowie ciągu dróg gminnych: Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wlkp. oraz przebudowie skrzyżowania ulic: Wały Powstańców Wlkp. – Kamińskiego – 17 Stycznia w Rawiczu, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych, w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego i Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu”, określonego w uchwale budżetowej pn.: „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz”. 2. Opis przedmiotu zamówienia opracowany został dla poniższych branż: 1) branża drogowa 2) branża sanitarna 3) branża energetycznej 4) branży telekomunikacyjnej 5) branży gazowej 3. Zakres niniejszego zamówienia, dla przebudowy skrzyżowania ulic Przyjemskiego – Wały Dąbrowskiego – 3 Maja w Rawiczu, obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) branży drogowej: Prace polegają w szczególności na przebudowie skrzyżowania ulic: Przyjemskiego – Wały Dąbrowskiego – 3 Maja w Rawiczu na skrzyżowanie typu rondo, wykonaniu przejezdnej wyspy środkowej o średnicy 6,0 m, obramowanej krawężnikiem granitowym, przebudowie istniejącej jezdni oraz istniejących chodników. Zakres robót do wykonania: a) rozbiórka elementów drogi tj. frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, rozebranie nawierzchni z brukowca oraz kostki betonowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż studzienek ściekowych ulicznych, b) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża, c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, d) wykonanie wyspy środkowej z kostki granitowej ciętej o wys. 14 cm - wypełnienie spoin fugą, obramowanej krawężnikiem granitowym, Do wypełnienia spoin nawierzchni z kostki granitowej 14/14 ciętej należy stosować: fugę żywiczną wysokowytrzymałą na obciążenie ruchem samochodowym 40 t o szerokości fugi min. 8 mm. e) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, f) wykonanie zjazdów z kostki betonowej, g) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, h) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej i) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, j) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu. 2) branży sanitarnej: - odwodnienie: Prace polegają w szczególności na budowie nowych wpustów ulicznych z elementów betonowych oraz przebudowie istniejących przykanalików z rur PVC fi 160 mm. Zakres robót do wykonania: a) rozbiórka elementów dróg, b) wykonanie wykopów, c) montaż i demontaż konstrukcji podwieszanych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, d) montaż wpustów ulicznych, e) wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm – połączenie studzienek ściekowych ze studniami rewizyjnymi. 3) branży energetycznej: Prace polegają w szczególności na wykonaniu rur osłonowych na kablach energetycznych, przestawieniu kolidujących lamp z budową nowych odcinków okablowania energetycznego oraz likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej. Zakres robót do wykonania: a) ręczne kopanie oraz zasypywanie rowów, b) demontaż kabli wielożyłowych, c) ręczne układanie kabli, d) demontaż słupów oświetleniowych, e) montaż i stawianie słupów oświetleniowych, f) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, g) badanie linii kablowej nn, h) układanie rur osłonowych na kablach energetycznych, i) rozbiórka istniejącej sygnalizacji świetlnej. 4) branży telekomunikacyjnej: Prace polegają w szczególności na wykonaniu rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych. 5) branży gazowej: Prace polegają w szczególności na odszukaniu istniejącej sieci gazowej pod nadzorem spółki gazowej i zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 4. Zakres niniejszego zamówienia, dla przebudowy ciągu dróg gminnych: Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wlkp. w Rawiczu, obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) branży drogowej: Prace polegają w szczególności na przebudowie ul. Dąbrowskiego i Wały Powstańców Wlkp. w Rawiczu, przebudowie istniejących chodników oraz budowie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Dąbrowskiego, przebudowie istniejącej jezdni oraz budowie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Wały Powstańców Wlkp. Zakres robót do wykonania: a) rozbiórka elementów drogi tj. frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z kostki betonowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż studzienek ściekowych ulicznych, b) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża, c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwy ścieralnej i wiążącej) w ul. Wały Powstańców Wlkp., d) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Wały Powstańców Wlkp., e) wykonanie nawierzchni ścieżki piezo – rowerowej z kostki betonowej w ul. Wały Dąbrowskiego, f) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej w ul. Wały Dąbrowskiego, g) wykonanie zjazdów z kostki betonowej, h) wykonanie nowej nawierzchni wyspy dzielącej z kostki betonowej na rondzie Solidarności, i) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w ul. Westerplatte, j) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, k) ułożenie ścieku ulicznego z kostki betonowej l) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, m) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu. 2) branży sanitarnej: - odwodnienie Prace polegają w szczególności na przesunięciu i wymianie na nowe wpustów ulicznych krawężnikowych z elementów betonowych oraz budowie i przebudowie istniejących przykanalików z rur PVC fi 160 mm. Zakres robót do wykonania: a) wykonanie wykopów, b) montaż i demontaż konstrukcji podwieszanych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, c) montaż wpustów ulicznych krawężnikowych, d) wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm – połączenie studzienek ściekowych ze studniami rewizyjnymi. 3) branży energetycznej: Prace polegają w szczególności na wykonaniu rur osłonowych na kablach energetycznych, przesunięciu kolidujących lamp oświetleniowych, doświetleniu przejść dla pieszych oraz wymianie szafki energetycznej. 5. Zakres niniejszego zamówienia, dla przebudowy skrzyżowania ulic Wały Powstańców Wlkp., Kamińskiego – 17 Stycznia w Rawiczu, obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) branży drogowej: Prace polegają w szczególności na przebudowie skrzyżowania ulic Wały Powstańców Wlkp. – Kamińskiego – 17 Stycznia w Rawiczu na skrzyżowanie typu rondo, wykonaniu przejezdnej wyspy środkowej o średnicy 10,0 m, obramowanej krawężnikiem granitowym, przebudowie istniejącej jezdni oraz istniejących chodników. Zakres robót do wykonania: a) rozbiórka elementów drogi tj. frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, rozebranie nawierzchni z brukowca oraz kostki betonowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż studzienek ściekowych ulicznych, b) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża, c) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, d) wykonanie wyspy środkowej z kostki granitowej ciętej o wys. 14 cm - wypełnienie spoin fugą, obramowanej krawężnikiem granitowym. Do wypełnienia spoin nawierzchni z kostki granitowej 14/14 ciętej należy stosować: fugę żywiczną wysokowytrzymałą na obciążenie ruchem samochodowym 40 t o szerokości fugi min. 8 mm. e) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, f) wykonanie zjazdów z kostki betonowej, g) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, h) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, i) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, j) humusowanie terenu z obsianiem, k) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu. 2) branży sanitarnej: - odwodnienie Prace polegają w szczególności na budowie nowych wpustów ulicznych z elementów betonowych oraz przebudowie istniejących przykanalików z rur PVC fi 160 mm. Zakres robót do wykonania: a) rozbiórka elementów dróg, b) wykonanie wykopów, c) montaż i demontaż konstrukcji podwieszanych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, d) montaż wpustów ulicznych, e) wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm – połączenie studzienek ściekowych ze studniami rewizyjnymi. 3) branży energetycznej: Prace polegają w szczególności na przestawieniu lamp oświetlenia ulicznego wraz z ułożeniem kabli energetycznych oraz likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej. 4) branży gazowej: Prace polegają w szczególności na odszukaniu istniejącej sieci gazowej pod nadzorem spółki gazowej i zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 6. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do: 1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, która powinna zawierać: a) długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników b) powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku, c) długości przykanalików, liczbę wpustów, d) długość kabli energetycznych, rur osłonowych, liczbę doświetlaczy przejść dla pieszych. 2) Zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 06.07.2020 roku nr Le.WN.5142.2683.2.2020 oraz Le.WN.5142.2654.2.2020 3) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz 4) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych), 5) wprowadzenia stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji), 6) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania. 7. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowych: a) Przebudowa skrzyżowania ulic Przyjemskiego – Wały Dąbrowskiego – 3 Maja na skrzyżowanie typu rondo, b) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich c) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich w zakresie przebudowy odcinka chodnika i przestawieniu lampy oświetleniowej wraz z wykonaniem lamp doświetlających przejścia dla pieszych d) Przebudowa skrzyżowania ulic Wały Powstańców Wlkp. – Kamińskiego – 17 Stycznia w Rawiczu na skrzyżowanie typu rondo 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych dokumentacji projektowych. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowe i wizję w terenie), stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320): roboty polegające na wykonaniu robót sanitarnych, nawierzchniowych i elektroenergetycznych; 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania 2. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm.), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp., w tym również opinii konserwatora zabytków oraz zgłoszeń do operatorów sieci zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczególnych gestorów, 4) przestrzegania uwag zawartych w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu) wraz z tabelą pomiarów powykonawczych, jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) ubezpieczenie terenu objętego zamówieniem i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania); 7) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 8) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 9) ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia; 10) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 11) zagospodarowanie przez Wykonawcę powstałych podczas prowadzenia robót odpadów, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 12) utrzymanie placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd.), 13) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 14) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 15) uczestnictwa Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy; 16) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 do 60 miesięcy). 3. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane, jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) umowa i SIWZ, 2) dokumentacje projektowe wraz z załącznikami, 3) specyfikacje techniczne i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiary robót / kosztorysy, 5) oferta Wykonawcy. 5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacjach projektowych wraz z załącznikami, 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach, 5) Przedmiarze robót / kosztorysie. 6. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 7. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane poniżej. Lp. Nazwa własna opisana w dokumentacji projektowej Parametry materiałów równoważnych 1. Fuga ROMPOX V2 Szybkowiążąca fuga żywiczna na ruch bardzo ciężki do wypełnienia spoin między kostką kamienną. Fuga wysokowytrzymała na obciążenie ruchem samochodowym 40 ton. Min. szer. fugi 8 mm. 2. Rura typ AROT Rura osłonowa karbowana, pełniąca funkcję rury osłonowej na kablach, średnica uzależniona od grubości kabla W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowych o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach