Przetargi.pl
Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+497 do km 11+880

Gmina Potok Górny ogłasza przetarg

 • Adres: 23-423 Potok Górny, Potok Górny
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 685 25 00 , fax. 84 685 23 33
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potok Górny
  Potok Górny 116
  23-423 Potok Górny, woj. lubelskie
  tel. 84 685 25 00, fax. 84 685 23 33
  REGON: 55086400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potokgorny.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+497 do km 11+880
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+497 do km 11+880. Inwestycja obejmuje: 1) roboty przygotowawcze i ziemne 2) rozbiórka i przebudowa przepustów na zjazdach 3) podbudowa i nawierzchnia chodnika 4) odwodnienie 5) roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określają projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach