Przetargi.pl
PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWO-TARGOWEGO W PSZCZYNIE - KOSZARY UŁAŃSKIE – OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w latach 2020-2021.

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWO-TARGOWEGO W PSZCZYNIE - KOSZARY UŁAŃSKIE – OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w latach 2020-2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa Centrum Handlowo-Targowego w Pszczynie” polegającej na dostawie i montażu pawilonów handlowych wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wykonanie niezbędnej infrastruktury, wymaganej do wykonania zamówienia, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w latach 2020-2021 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. dla realizacji planowanej inwestycji. 2. 5. Ogólne założenia projektowe: w założeniu Zamawiającego w przedmiotowym obiekcie powinno się znaleźć 25 handlowych stoisk zewnętrznych w dwóch rodzajach, tj. stoiska zamknięte i stoiska otwarte (liczba stoisk otwartych i zamkniętych zostanie określona przez użytkownika obiektu, tj. Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., która będzie pełniła nadzór nad proponowanymi rozwiązaniami projektowymi), wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem; miejsca postojowe wraz z miejscami dla niepełnosprawnych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami (wymagana ilość miejsc postojowych dla przedmiotowego zadania winna być zgodna z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczącym stanowisk postojowych); zagospodarowanie terenu, które obejmuje obszar od strony północnej budynku tj. od ul. Kopernika w zakresie: a. wyznaczenia nowych miejsc postojowych, b. zagospodarowania terenu zielenią niską w mobilnych donicach, c. zaprojektowania elementów małej architektury jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, parkingi stojaki z miskami dla psów, tablice informacyjne 3. Realizacja przedmiotu zamówienia winna zakładać likwidację barier architektonicznych stanowiących przeszkodę w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie targowiska. 4. 7. Dokumentacja musi być opracowana w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz normami stosowanymi w budownictwie, b. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad opisanych w art. 29-31 ustawy, c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , d. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, e. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, f. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach