Przetargi.pl
Przebudowa budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku.

Szkoła Podstawowa nr 67 ogłasza przetarg

 • Adres: 80-822 Gdańsk, Żabi Kruk
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3012745, 58 3012745 , fax. 58 3203249
 • Data zamieszczenia: 2022-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 67
  Żabi Kruk 5
  80-822 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3012745, 58 3012745 , fax. 58 3203249
  REGON: 36799403900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp67.edu.gdansk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wraz z remontem oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku, na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku. Adres inwestycji: Gdańsk, rejon ul. Dolna Brama w Gdańsku, Dz. 255, Obręb 099, j.e. 226101_1 Stan istniejący: a) Przebudowa budynku wraz z remontem Opracowywany budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, przy ul. Dolna Brama 8, na działce numer 225, obręb 0099. Od strony południowej działka graniczy z ulicą Plac Wałowy usytuowaną na działce 223, która zapewnia bezpośredni dojazd do opisywanego obiektu poprzez istniejący układ ciągów pieszo - jezdnych. Bezpośredni dojazd do obiektu zapewniony jest także od ulicy Mostowej oraz od ulicy Grodza Kamienna. Budynek wolnostojący objęty opracowaniem posiada cztery kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony. Dach budynku jest zróżnicowany: dwuspadowy w części południowej oraz płaski. Budynek posiada jedno wejście od strony zachodniej, które prowadzi do komunikacji pionowej, otwartej klatki schodowej w północno-środkowej części. Budynek jest użytkowany – pełni funkcję biurowo-oświatową, prowadzone są w nim spotkania i wykłady (działalność edukacyjno-społecznokulturalna) oraz obsługa biurowa. Nie ma zajęć szkolnych. Obiekt wzniesiony na planie prostokąta, jego północna ściana graniczy z budynkiem „kamienicowym”. Jest to budynek przedwojenny o konstrukcji murowanej ceglanej, wykonanym w stylu klasycyzującym gotyckim. Narożniki budynku posiadają charakterystyczne wieżyczki nadające mu średniowieczny charakter. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe oraz węzeł sanitarny – toaleta przeznaczona dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla pracowników. Na kondygnacji drugiej i trzeciej znajdują się 4 pomieszczenia z funkcją biurową, a na ostatniej, czwartej kondygnacji 2 pomieszczenia z funkcją biurową oraz pomieszczenie z funkcją wykładową o powierzchni 84,12m2. Obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowany na obszarze układu urbanistycznego w obrębie fortyfikacji nowożytnych wpisanych do rejestru zabytków. b) Wbudowanie dźwigu osobowego Zaprojektowano szyb windowy wraz z windą elektryczną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek objęty opracowaniem nie jest podpiwniczony, z związku z tym podszybie zostanie wykonane na gruncie. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wytyczne wykonawcze dot. specyfikacji prac podstawowych, wymaganego zakresu, standardu i jakości prac stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ / OPZ. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia szczegółowo określa załączony do SIWZ wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach