Przetargi.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie na ulicy Zacisznej 2 - etap drugi.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 747 30 11 , fax. 62 747 30 11
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie
  ul. Poznańska
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 747 30 11, fax. 62 747 30 11
  REGON: 25086405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwjarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie na ulicy Zacisznej 2 - etap drugi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie na ulicy Zacisznej 2. Zakres prac objętych zamówieniem przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia: kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 500,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego nr NBP O/O Poznań 38 1010 1469 0067 1213 9120 0000. 2) w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancji bankowej; 4) w gwarancji ubezpieczeniowej; 5) w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 2) przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, 3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VIII. 2 i 3 SIWZ; 7) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: minimum jedna robota budowlana obejmująca swoim zakresem prace polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. 8) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa ogólnego, - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych; 9) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budownictwa ogólnego - minimum jedna osoba, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych - minimum jedna osoba; 10) Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie złożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach