Przetargi.pl
„Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach”

Gmina Iwanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 884 003 , fax. 123 884 030
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwanowice
  Iwanowice Włościańskie 99
  32095 Iwanowice, woj. małopolskie
  tel. 123 884 003, fax. 123 884 030
  REGON: 35155583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: iwanowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach” obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w wyszczególnionym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca powinien zrealizować, z zachowaniem wymagań określonych w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym następujące zadania: rozbiórka istniejącej dobudowanej części szkoły (budynek nr 2) przebudowa wraz z nadbudową budynku szkoły w miejscu zburzonego budynku; A. Rozbiórka istniejącej dobudowanej części budynku szkoły (budynek nr 2) W związku z przekroczeniami nośności konstrukcji stropów oraz dachu należy rozebrać następujące elementy budynku nr 2: ściany pierwszej i drugiej kondygnacji, strop nad parterem, pierwszym i drugim piętrem oraz konstrukcję dachu. Elementy które należy pozostawić to: ściany piwnic oraz parteru – jeżeli ich konstrukcja na to pozwoli, strop nad piwnicą oraz fundamenty. W celu wykonania powyższego zadania należy uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia. B. Przebudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscu zburzonego budynku W ramach przedmiotowego zadania wykonawca powinien zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wykonać obiekt, który będzie dobudowany do istniejącego budynku szkoły z zachowaniem wymagań i wielkości parametrów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym polegających w szczególności na: a. przygotowaniu dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej obiektu. Zaprojektowany obiekt musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz być zgodny z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z budową, w tym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót określonych w opracowanym projekcie; b. wykonaniu technicznym budynku. Nowopowstały budynek należy wykonać na zachowanych fundamentach i piwnicy o wymiarach 10x16 metrów z uwzględnieniem dobudowania zewnętrznej klatki schodowej oraz zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych wraz z konstrukcją od poziomu wejścia do 2 piętra. Nowy budynek powinien składać się z zachowanej piwnicy w której znajduje się kotłownia na olej opałowy obsługująca budynek nr 1 i 2, parteru, pierwszego oraz drugiego pietra. Dach płaski, dostosowany do kształtu dachu budynku nr 1. Nowopowstały budynek należy dostosować do osób niepełnosprawnych oraz zapewnić zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej. c. doprowadzenie do bezpośredniego odbioru i ostatecznego uruchomienia zaprojektowanego obiektu z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Niezbędne do wykonania zamówienia jest: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę, 2) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania, 3) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 - Dz. U. Nr 202 poz. 2072 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w branżach: a) architektoniczno – budowlanej, b) konstrukcyjnej, c) instalacji wewnętrznych: instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacyjno-grzewczych, d) przeciwpożarowych. 4) wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (załącznik nr 8a do SIWZ), inwentaryzacja budynku nr 1 - (załącznik nr 8b do SIWZ), inwentaryzacja budynku nr 2 (załącznik nr 8c do SIWZ), ekspertyza stanu technicznego budynku nr 2 (załącznik nr 8d).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości – 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. b) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - załącznik nr 7 do SIWZ, tylko w przypadku, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty; pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie; pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach