Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy wraz z montażem zbiornika na gaz płynny i zewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Bucze, dz. ewid. 237.

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 50 31 , fax. 76 8315077
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 50 31, fax. 76 8315077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy wraz z montażem zbiornika na gaz płynny i zewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Bucze, dz. ewid. 237.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę świetlicy dotyczącą mieszkania komunalnego oraz pomieszczeń świetlicy w miejscowości Bucze dz. nr 237 t.j.: - roboty rozbiórkowe, - murowe, - montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - roboty tynkarskie, - roboty wykończeniowe (malowanie, wykonanie okładzin) - roboty instalacyjne (elektryczne, wodno - kanalizacyjne, gazowe, c. o., wentylacyjne), - roboty zewnętrzne (docieplenie jednej ściany, wykonanie daszku nad wejściem, odnowienie okładziny na schodach, wykonanie przyłącza gazu). Dostawa zbiornika gazu wg. odrębnego zlecenia. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja opracowana przez: Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych -Bolesław Oleśków, ul. Kasztanowa 13, 57-200 Głogów Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grebocice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach