Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie

Gmina Fałków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447 873 535 , fax. 447 873 535
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fałków
  ul. Zamkowa 1 A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 447 873 535, fax. 447 873 535
  REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.falkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie, położonej na działce ewidencyjnej nr 404 z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW oraz montażem systemu monitoringu wizyjnego. Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej - remizy OSP w Fałkowie obejmuje: a) Wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego b) Wykonanie nowych wieńców na ścianach nośnych oraz nadproży nad projektowanymi drzwiami i bramami c) Wymiana części nadproży okiennych i drzwiowych d) Budowa komina wentylacyjno-dymowego e) Budowa ścian z pustaków gazobetonowych w celu wydzielenia nowych pomieszczeń f) Wykonanie nowej posadzki na gruncie g) Docieplenie budynku warstwą styropianu lub wełną 10cm h) Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych Ponadto w ramach zadania należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy 2kW na połaci dachowej. Zestaw fotowoltaiczny obejmuje dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej oraz wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji OZE. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż instalacji monitoringu wizyjnego składającego się z 2 kamer odpornych na warunki atmosferyczne z nocnym trybem pracy(ICR), rejestratora z dyskiem umożliwiającym zapis ciągły, umożliwiający utrwalenie kolorowego zapisu video 25kl/s na co najmniej 14 dni, zasilacz awaryjny UPS, monitor oraz przenośny dysk SSD o poj. co najmniej 1TB . Kamery zamontowane na elewacji budynku, połączone przewodowo. Jedna z kamer dodatkowo w obudowie aluminiowej, podgrzewanej i wentylowanej stale obserwująca wejście do budynku i garażu i rozdzielczości co najmniej 1080P, druga kamera szybkoobrotowa z zoomem optycznym co najmniej 25x i rozdzielczość co najmniej 1080P. Rejestrator z dyskiem przystosowany do pracy ciągłej, zapisujący obraz z 2 kamer w rozdzielczości 1080P, zapis 25kl/s, z czasem utrwalania nagrania co najmniej 14 dni. Monitor LED 24 cale. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie Technicznym robót a także oraz pomocniczo w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy. Przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 10.12.2019r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, wg formuły spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach