Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej tego budynku na pomieszczenia zaplecza sanitarnego i kuchennego w miejscowości Piła

Gmina Chocz ogłasza przetarg

 • Adres: 63313 Chocz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7415330 , fax. 0-62 7415685
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocz
  Rynek 17
  63313 Chocz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7415330, fax. 0-62 7415685
  REGON: 20585558700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chocz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej tego budynku na pomieszczenia zaplecza sanitarnego i kuchennego w miejscowości Piła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej tego budynku na pomieszczenia zaplecza sanitarnego i kuchennego w miejscowości Piła, obejmuje m.in.: a) Roboty rozbiórkowe, b) Ocieplenie ścian fundamentowych i elewacji, c) Stolarka, d) Opaski i chodnik, e) Remont pomieszczeń świetlicy, f) Posadzki, g) Wykonanie wykopów, h) Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, grzewcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, dowód wniesienia/wpłacenia wadium, oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ, pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp - dokumenty określone w pkt 6.6 i 8.10 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach