Przetargi.pl
Przebudowa budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 3.1

Polskie Radio Szczecin SA ogłasza przetarg

 • Adres: 70-481 Szczecin, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 855 800 , fax. 914 855 920
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Szczecin SA
  Al. Wojska Polskiego 73
  70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 855 800, fax. 914 855 920
  REGON: 81048317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://radioszczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 3.1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane przy przebudowie pomieszczeń na 1 piętrze budynku studiów radiowych przy ul. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) 45000000-7 Roboty budowlane 2) 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 3) 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 4) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 5) 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 6) 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww. warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach