Przetargi.pl
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Zosin

Urząd Gminy Horodło ogłasza przetarg

 • Adres: 22-523 Horodło, ul. Jurydyka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 515 447 , fax. 846 515 443
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Horodło
  ul. Jurydyka 1
  22-523 Horodło, woj. lubelskie
  tel. 846 515 447, fax. 846 515 443
  REGON: 54338000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.horodlo.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Zosin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres do realizacji: 1) Rozbiórki; 2) Roboty ziemne; 3) Roboty fundamentowe; 4) Stan zerowy; 5) Stan surowy; 6) Dach; 7) Stolarka okienna i drzwiowa; 8) Wykonanie tynków, okładzin i malowanie; 9) Podłoża i posadzki; 10) Elewacja; 11) Wykonanie instalacji kanalizacyjnej; 12) Wykonanie instalacji wodociągowej; 13) Wykonanie instalacji C.O. 14) Wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrzewania elektrycznego; 15) Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego; 16) Wykonanie opaski chodnika i utwardzenia;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2.Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach