Przetargi.pl
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w systemie zaprojektuj-wybuduj

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w systemie zaprojektuj-wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Opracowanie kompleksowej, pełno-branżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentacje projektową Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na podstawie Programu Funkcjonano Użytkowego. b) Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. c) Przebudowę budynku mieszkalnego (BM): • dostosowanie układu funkcjonalnego do 5 osobowej rodziny (dwie osoby dorosłe oraz trójka dzieci), • remont pomieszczeń, • termomodernizacja obiektu, • wymiana pokrycia dachowego, • umożliwienie dostępu na dach od wewnątrz poprzez właz, • wymiana orynnowania i rur spustowych. d) Przebudowa lub wymiana instalacji: • wykonanie przyłącza wody, • wykonanie lub doprowadzenie do sprawności technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnej, • wykonanie lub doprowadzenie do sprawności technicznej przyłącza gazowego, • wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z dachu budynku i rozsączenie w obrębie terenu inwestycji, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, • wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla odbiorników: kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny i kuchenka gazowa wyposażona w piekarnik elektryczny, wraz z dostawą tych urządzeń, • wymiana niektórych grzejników c.o., • wykonanie nowej instalacji elektrycznej. e) Wyposażenie stałe budynku (biały montaż i baterie). f) Uporządkowanie zagospodarowania Terenu Inwestycji (TI): • wykonanie niezbędnych utwardzeń komunikacji pieszej i kołowej, • wykonanie zieleni urządzonej w tym nasadzeń drzew, krzewów, wykonanie trawników użytkowych, • budowa ogrodzenia zewnętrznego terenu wraz z bramami dojazdowymi oraz furtkami, • budowa utwardzonego miejsca na kontenery na odpady bytowo-gospodarcze. g) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja układu funkcjonalnego i aranżacji pomieszczeń parteru i piętra, inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja fotograficzna, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie głównego projektanta, o którym mowa szczegółowo w pkt 13.1. b) SIWZ.: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenia głównego projektanta] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji głównego projektanta, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji projektanta oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta w powyższej specjalności oraz określający usługi przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykazane usługi, o których mowa powyżej muszą polegać na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynku (wraz z uzyskaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację inwestycji) o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 180 m2 każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ. b) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję projektanta. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – protokoły odbioru końcowego usług, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych usługach funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – protokoły odbioru końcowego dokumentacji projektowej, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ. 5) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy, o którym mowa szczegółowo w pkt 13.1. c) SIWZ: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenia kierownika budowy] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższej specjalności oraz określający roboty budowlane przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykazane roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku o wartości robót brutto minimum 200.000,00 zł każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8b do SIWZ. b) dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych robotach funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8b do niniejszej SIWZ. 6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 7) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach