Przetargi.pl
Przebudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-230 Bisztynek, Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 188 020, , fax. 897 188 425
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
  Niepodległości 7
  11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 188 020, , fax. 897 188 425
  REGON: 29646600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót budowlanych, w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1) Etap nr 1, 2) Etap nr 2, 3) Etap nr 3, 4) Etap nr 4. 4. Wykonawca składa ofertę tylko na wszystkie etapy zamówienia. 5. Zakres przebudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obejmuje: 1) Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej, 2) Instalacja grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła z klatki schodowej, 3) Wymiana części stolarki drzwiowej na nową przeciwpożarową, 4) Zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianego stropu nad poddaszem, oraz roboty towarzyszące na poszczególnych piętrach budynku. 6. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Szczegółowy opis warunków gwarancji zawarty został w Załączniku Nr 10 do SIWZ. 7. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do powołania na własny koszt Kierownika budowy i robót. 9. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń – użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektów Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia odbioru robót. 12. Wymaga się od Wykonawcy, aby dokonał usunięcia i utylizacji odpadów wskazanych przez Zamawiającego powstałych w wyniku wykonywanych prac na koszt własny i własną odpowiedzialność. 13. Inne postanowienia Zamawiającego: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe wykonanie zamówienia; 2) Wymagana jest należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3) Ustalenia i decyzje uzgadniane będą z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 14. Wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych produktów, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub produkty równoważne. Wskazanie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma jedynie charakter przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub produktów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Zaoferowanie rozwiązań technicznych, urządzeń, wyrobów i materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. Zamawiający wymaga wykazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników oraz ich akceptacji przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 16. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 17. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osoby wykonujące czynności związane z wymianą stolarki budowlanej oraz wykonaniem prac układania izolacji termicznych i prac towarzyszących (prace tynkarskie, blacharskie). Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia. 18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 19. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności. 21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 22. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 23. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) 45 00 00 00 – 7 – Roboty budowlane; 2) 45 42 11 46 – 9 – Instalowanie sufitów podwieszanych; 3) 45 42 11 00 – 5 – Stolarka budowlana; 4) 45 44 21 00 – 8 – Roboty malarskie; 5) 45 31 10 00 – 0 – Instalacja elektryczna; 6) 45 31 21 00 – 8 – Instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych. IV. Terminy wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia określa się następująco: 1) Etap nr 1: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r 2) Etap nr 2: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r 3) Etap nr 3: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 4) Etap nr 4: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy, pełnomocnictwo, 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykładowe zobowiązanie na Załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podwykonawcy. 1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie etapów zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6 powyżej wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach