Przetargi.pl
przebudowa budynku B-5 Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH przy ul. Czarnowiejskiej 66 w Krakowie - podział na strefy pożarowe w zakresie architektury i konstrukcji w dostosowaniu do przepisowego wydzielenia i zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, wentylacji nawiewnej i oddymiania klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, zmiany usytuowania hydrantów p. poż. w ramach inwestycji pn.: Wykonanie wydzielenia klatek schodowych, wyposażenie budynku w DSO oraz SSP z monitoringiem pożarowym w paw. B-5 ZP/0104/2010

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6173595 , fax. (012) 6173595, 6173363
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363
  REGON: 00000157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa budynku B-5 Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH przy ul. Czarnowiejskiej 66 w Krakowie - podział na strefy pożarowe w zakresie architektury i konstrukcji w dostosowaniu do przepisowego wydzielenia i zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, wentylacji nawiewnej i oddymiania klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, zmiany usytuowania hydrantów p. poż. w ramach inwestycji pn.: Wykonanie wydzielenia klatek schodowych, wyposażenie budynku w DSO oraz SSP z monitoringiem pożarowym w paw. B-5 ZP/0104/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa budynku B-5 Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH przy ul. Czarnowiejskiej 66 w Krakowie - podział na strefy pożarowe w zakresie architektury i konstrukcji w dostosowaniu do przepisowego wydzielenia i zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, wentylacji nawiewnej i oddymiania klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, zmiany usytuowania hydrantów p. poż. w ramach inwestycji pn.: Wykonanie wydzielenia klatek schodowych, wyposażenie budynku w DSO oraz SSP z monitoringiem pożarowym w paw. B-5 ZP/0104/2010
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18 300,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach