Przetargi.pl
Przebudowa budynk mieszkalnego i gospodarczego przy ul.Św. Józefa 47-49 w Toruniu na funkcje muzealno-biurowe - Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego na łupek kamieny

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Wydział Inwestycji i Remontów ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Rybaki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 586 400, , fax. 566 540 151
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Wydział Inwestycji i Remontów
  ul. Rybaki
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 586 400, , fax. 566 540 151
  REGON: 87124353800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.torun.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynk mieszkalnego i gospodarczego przy ul.Św. Józefa 47-49 w Toruniu na funkcje muzealno-biurowe - Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego na łupek kamieny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego i gospodarczego na łupek kamienny. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera SIWZ, dokumentacja techniczna , SSTWIORB,wzór umowy , program konserwatorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach podmiotów , na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom : III.7.1 - Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu ,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , a w szczególności przedstawiając zobowiązanie ( zał. nr 10 ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .Zobowiązanie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z ofertą. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie : III.7.2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie . - w odniesieniu do wymagań stawianych przez Zamawiającego , Wykonawcy muszą udokumentować , że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp .W takim przypadku co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki określone w pkt. 4.2.3 SIWZ ppkt. 1 . - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ,.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach