Przetargi.pl
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2 w Kozienicach

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6117100 , fax. 048 6142048
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kozienice
  ul. Parkowa 5 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6117100, fax. 048 6142048
  REGON: 00052374900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2 w Kozienicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2 w Kozienicach w szczególności zakres rzeczowy obejmuje: 1. Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. gry 102 x 66m plus wybiegi, 2 Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze w szczególności wycinka drzew w zakresie opracowania zgodnie z planem zagospodarowania terenu - operat wycinki drzew, Uwaga: Drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy, Do niego też należy wywóz drewna, gałęzi i karp z placu budowy. Wartość zysk pozyskanego drewna z wycinki należy uwzględnić w ce-nie oferty pomniejszając cenę oferty o wartość pozyskanego drewna. 3Nawodnienie boiska (przebudowa / renowacja/ studni, wykonanie systemu nawodnienia płyty bo-iska), 4Budowa piłkochwytów, ogrodzenia, bram i furtek, 5Budowa dojść - chodniki z kostki brukowej betonowej, 6Budowa zjazdu z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, szer. 4,5 m,.. 7Budowa oświetlenia boiska, 8Dostarczenie i montaż wyposażenia, 9Roboty odtworzeniowe i porządkowe, 10Nasadzenia kompensacyjne i pielęgnacja zieleni. Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i rozwiązania lokalizacyjne i geometryczne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z nw dokumentów: 1Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania boiska sportowego na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kozienicach 2Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania boiska sportowego na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kozienicach 3Projekt budowlany przebudowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2 W Kozienicach branża konstrukcyjna, branża elektryczna część: A projekt zagospodarowania terenu ,część B- projekt architektoniczno budowlany, część C - Informacja BIOZ , 4Projekt budowlany przebudowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2 W Kozienicach zjazd część: A projekt zagospodarowania terenu ,część B- projekt architektoniczno budowlany, część C - Informacja BIOZ 5Projekt wykonawczy przebudowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą , gospodarka zielenią przy PG nr 2 w Kozienicach 6Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG Nr 2 w Kozienicach branża elektryczna. 7Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 8Decyzja na wycinkę drzew. 3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania: Do wykonawcy należy w szczególności: 1Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę infrastruktury technicznej win-no być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. 2Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót. 3Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 szt. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej na czas odbiorów branżowych. 4Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. 5W terminie do dnia bezusterkowego odbioru koszty pielęgnacji i utrzymania nawierzchni boiska ponosi Wykonawca, 6Odpowiedzialność za nasadzenia - pielęgnacja i utrzymanie nowo posadzonych drzew w okresie rękojmi ponosi Wykonawca. W przypadku nie zachowania żywotności drzew wykonawca dokona uzupełnień nasadzeń. 7 Wykonawca ponosi koszty energii elektrycznej w przypadku korzystania z nowo wykonanego przyłącza i dokona rozliczenia na dzień zakończenia zadania inwestycyjnego, 8Wykonawca zapewni obsługę budowy dostawy materiału i sprzętu poprzez nowo wybudowany zjazd oraz drogi techniczne. Nie dopuszcza się obsługi budowy od strony PG nr 2 i jego wjazdu, 9Za czystość drogi gminnej i utrzymanie jej w należytym stanie czystości odpowiada Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach