Przetargi.pl
Przebudowa boiska Klubu Sportowego "RUCH" Izbica

Gmina Izbica ogłasza przetarg

 • Adres: 22375 Izbica, ul. Gminna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 183 034 , fax. 846 183 034
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica
  ul. Gminna 4
  22375 Izbica, woj. lubelskie
  tel. 846 183 034, fax. 846 183 034
  REGON: 53790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugizbica.bip.e-zeto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska Klubu Sportowego "RUCH" Izbica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boiska sportowego w celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego płyty boiska do piłki nożnej. W związku tym przewiduje się wykonanie odwodnienia boiska poprzez drenaż wraz z remontem rowu odpływowego, oraz odtworzenie nawierzchni boiska z trawy naturalnej. Ponadto oprócz prac związanych z przebudową boiska do piłki nożnej zaprojektowano wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni z poliuretanu służącego dla celów rekreacji mieszkańców. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: a) Roboty przygotowawcze; b) Roboty ziemne; c) Drenaż płyty boiska; d) Odtworzenie płyty boiska; e) Odprowadzenie wody opadowej z terenu zaplecza; f) Boisko wielofunkcyjne; g) Montaż wyposażenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ obejmującą: a) Dokumentację projektową budowlaną b) STWiOR c) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: Nr konta: 71 9610 0002 2001 0000 0824 0012 dopiskiem: „Wadium - Przebudowa boiska Klubu Sportowego „RUCH” Izbica”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b) 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach