Przetargi.pl
Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków

Gmina Miejska Duszniki Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 869 76 60, , fax. 74 866 90 25
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  Rynek 6
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 869 76 60, , fax. 74 866 90 25
  REGON: 89071790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.duszniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty dotyczące remontu Alei Chopina, Źródeł „Jacek” i „Agata” realizowanego na podstawie projektu wykonawczego, dokumentacji zamiennej branży drogowej, elektrycznej, dotyczącej wycinek i nasadzeń oraz „Projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczeń drzew pozostałych” (opracowanie Greentec) zgodnie z opisem poniżej: Wykonanie układu komunikacji pieszej poprzez przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem konstrukcji warstw podbudowy z zastosowaniem panelu polipropylenowego o grubości co najmniej 8,5 cm. Na Alei Chopina oraz łączniki od alei Chopina do Alei Sybiraków przewidziano nawierzchnię z drobnoziarnistego zagęszczonego naturalnego kruszywa kamiennego. Nawierzchnia powinna mieć charakter wielo-frakcyjny w proporcjach: kliniec – 25%, grys 15%, piasek 10%. Każda frakcja powinna zawierać dodatkowo udział frakcji pylastej, która poprawi spoistość nawierzchni. Dopuszcza się zmianę proporcji dostosowując je do pozyskanego kruszywa. Kolor piaskowo-żółty, przy częściowym udziale piasku kwarcowego. W wyznaczonym miejscu zaprojektowano mur oporowy w celu zabezpieczenia skarpy. Dla inwestycji projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia terenu. Na pozostałej niezabudowanej części projektuje się tereny zielone – biologicznie czynne wraz z na-sadzeniami zieleni niskiej oraz drzew. Masy ziemne powstałe przy przebudowie częściowo zostaną zagospodarowane na potrzeby poszerzenia i niwelacji terenu. Niewykorzystane masy ziemne zostaną wywiezione. Zaplanowano przebudowę rowu otwartego na długości ok. 250m obok Alei Chopina, poprzez zmianę jego geometrii oraz wykonanie umocnień dna i obu skarp, w których dodatkowo zaprojektowano oświetlenie. Projektuje się przebudowę źródła „AGATA” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren utwardzony wokół źródła będzie posiadał kształt fortepianu a przebudowane źródło będzie miało formę rzeźby. Obrys terenu wokół źródła będzie zwieńczony murkiem, na którym zaplanowano siedziska. Źródło będzie posiadało iluminację świetlną. Całość kompozycji uzupełnią nasadzenia zieleni niskiej. Projektuje się przebudowę źródła „JACEK” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren zostanie utwardzony kostką betonową z wkomponowanym napisem JACEK. Źródło będzie posiadało zabudowę zbliżona do istniejącej, wykonaną z elementów stalowych w formie odwróconej litery U. Woda będzie wypływać z górnego elementu opadając na odpowiednio wyprofilowane utwardzenie. W tylnej części projektuje się nasadzenia. Oświetlenie iluminacyjne zaprojektowano w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych w podłożu. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dodatkowe usuniecie drzew, jeśli będzie tego wymagała sytuacja podczas prowadzenia prac, oferent każdorazowo zobowiązany będzie uzyskać taką zgodę we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu inwestycji pozycje kosztorysowe dotyczące „wycinek” zostaną skorygowane do rzeczywistej ilości usuniętych drzew. Oferent ma uwzględnić w ofercie usunięcie 58 sztuk starych drzew, z których na 18 sztuk została wydana decyzja Urzędu Konserwatora Zabytków (nr 632/2019 i 635/2019 z 21-05-2019). Prace związane z nasadzeniem mogą mieć miejsce dopiero po uprzednim przygotowaniu gruntu. Do nasadzeń należy stosować materiał szkółkarski w kat. 1, który każdorazowo będzie podlegał odbiorowi przez zamawiającego. W trakcie prowadzenia prac ogrodniczych należy stosować się do zaleceń oraz wytycznych określonych w projekcie gospodarki drzewostanem autorstwa Greentec. Zamawiający nie wyklucza wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń i uzbrojenia. Zamawiający na etapie realizacji dopuszcza równoległe wykonanie przyłącza instalacji światłowodowej. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca na swój koszt opracuje szczegółową technologię odwadniania, zleci służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów oraz wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do zastosowania się do wytycznych ujętych w decyzji nr 92/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu oraz opinii konserwatorskiej nt. projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczenia drzew pozostających (pismo W/N.5183.521.2019.PS z 25.03.2019 r. a w szczególności: - instalacja elektryczna dla potrzeb oświetlenia Alei Chopina wraz z wymianą lamp parkowych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem poprowadzenia przebiegu tej instalacji poza zasięgiem systemów korzeniowych w związku z tym zabrania się budowy instalacji elektrycznej w bezpośrednim sąsiedztwie drzew stanowiących Aleję Chopina - powierzenie obowiązków kierowania pracami przy zabytkowej zieleni osobie spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przekazania dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót, a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. - niezwłocznego zawiadomienia DWKZ we Wrocławiu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w obrębie drzew stanowiących Aleję Chopina i ich systemów korzeniowych - realizowania robót w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zniszczeniu drzew historycznych, tj.: a) wszystkie drzewa w obrębie inwestycji powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie do wysokości 2 m w tym również niskie korony, które mogą zostać uszkodzone b) zabrania się składowania materiałów ziemnych na każdym etapie prac w obrębie istniejącego staro-drzewia. c) prace polegające na zdjęciu istniejącej kostki betonowej, wykonaniu nowej podbudowy, poszerzenia ciągu pieszego wraz z budową nowej nawierzchni, powinny odbywać się ręcznie i bez wjazdu sprzętu ciężkiego oraz szkody dla systemów korzeniowych drzew tworzących aleję, zabezpieczenie systemów korzeniowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 87a ustawy o ochronie przyrody art. 2 prawa budowlanego). Kostkę betonową należy zgromadzić na paletach i przetransportować we wskazane miejsce na terenie Jamrozowej Polany. - dokonania szczegółowych ustaleń na spotkaniach roboczych przy obiekcie z udziałem kierownika budowy osoba kierującą pracami przy zieleni zabytkowej oraz przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prze rozpoczęciem następujących etapów prac: a) przed zdjęciem istniejącej nawierzchni wraz z podbudową Alei Chopina w celu uzgodnienia szczegółów prowadzenia tych prac w obrębie brył korzeniowych istniejących drzew b) po odsłonięciu systemów korzeniowych istniejących drzew i przed wykonaniem nowej podbudowy i poszerzenia nawierzchni w celu oceny stanu systemu korzeniowego i jego zabezpieczenia oraz zabezpieczenie odziomków drzew, które znajdą się poniżej poziomu projektowanego terenu - zawiadomieniu Kierownika Delegatury w Wałbrzychu WUOZ we Wrocławiu o gotowości do odbiorów częściowych i końcowego. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyrażnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę prac kary pieniężnej zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 ) Zakres rzeczowy zadania: - Przebudowa Alei Chopina polegająca na poszerzeniu alei wraz z wymiana nawierzchni i podbudowy - Przebudowa istniejących schodów terenowych przy Alei Chopina - Przebudowa istniejącego muru oporowego przy Alei Chopina - przebudowa i budowa łączników pomiędzy Aleją Chopina i Aleją Sybiraków. - Budowa i przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni parkowych (luminacja i natężenia oświetlenia muszą być zgodne z wymogami normy PN EN 13201), oprawy oświetleniowe muszą posiadać oprogramowanie służące ograniczeniu strumienia w zależności od pory roku, dnia itp - Przebudowa ujęcia wody Agata - Przebudowa ujęcia wody Jacek - Przebudowa istniejącego cieku wodnego otwartego wzdłuż Alei Chopina oraz łącznika pomiędzy Aleją Chopina a Aleją Sybiraków. - Budowa elementów małej architektury - Nasadzenia uzupełniające drzew wzdłuż Alei Chopina - Nasadzenie projektowanej zieleni niskiej Zamawiający rezygnuje z następujących elementów, których nie należy ujmować w obliczeniach ceny : - Ława pod palisady betonowa z oporem, - Montaż palisad betonowych, - Montaż obrzeży stalowych w zamian należy zamontować obrzeża, zakończenia systemowe do geokraty 8,8 cm zgodnie z projektem zamiennym – Rozwiązanie konstrukcyjne alternatywne. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w projekcie budowlanym - wykonawczym (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiar robót pełni tylko funkcję pomocniczą (załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 9.4.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.4.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków”. Oznaczenie sprawy: ZP.271.04.2019 9.9 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach