Przetargi.pl
„Prowadzenie punktów kasowych na rzecz Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa”

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204
  REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prowadzenie punktów kasowych na rzecz Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze prowadzenia punktów kasowych na rzecz Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa. Punkty kasowe będą zlokalizowane w Jeleniej Górze: przy ul. Sudeckiej 29, na Placu Ratuszowym 58 oraz w Dzielnicy Cieplice.---Punkty kasowe będą przyjmowały, w formie wpłat gotówkowych oraz za pośrednictwem kart płatniczych, stanowiące dochody Miasta Jeleniej Góry oraz Skarbu Państwa określone poniżej opłaty:---1) opłata skarbowa,---2) podatek od posiadania psa,---3) za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów gminy w prawo własności,---4) za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,---5) za wykup lokalu,---6) za zakup gruntu na własność,---7) z tytułu zajęcia pasa drogowego,---8) rejestracyjne pojazdów,---9) za wydanie prawa jazdy,---10) inne opłaty komunikacyjne ustalone przez Wydział Komunikacji, np. za wydanie licencji, za egzamin na prowadzenie taksówki, za wydanie legitymacji instruktora,---11) za wydanie karty wędkarskiej,---12) za holowanie i parkowanie pojazdów,---13) za demontaż pojazdów,---14) dokument obliczenia opłaty (za mapy geodezyjne, za udostępnienie zasobu geodezyjnego),---15) za udostępnienie danych adresowych,---16) za dzierżawę gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa,---17) opłata dodatkowa za nie wniesienie opłaty parkingowej,---18) podatek od nieruchomości,---19) podatek rolny,---20) podatek leśny,---21) podatek od środków transportowych,---22) za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za wywóz nieczystości),---23) za dzierżawę gruntów gminnych,---24) za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych,---25) za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,---26) opłata planistyczna,---27) oplata adiacencka,---28) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,---29) opłata za przejazd pojazdów nienormatywnych, ---30) opłata za rejestrację jachtów, ---31) opłata z tytułu służebności gruntów gminy i Skarbu Państwa,---32) dodatkowe opłaty komunikacyjne po 0,50 PLN – opłata ewidencyjna:---a) (PJ) za prawo jazdy,---b) (KP) za kartę pojazdu,---c) (DR) za dowód rejestracyjny,---d) (PC) za pozwolenie czasowe,---e) (ZL) znak legalizacyjny,---f) (NK) nalepka kontrolna.---Zamawiający dopuszcza prowadzenie w przedmiotowych punktach kasowych przez Wykonawcę innych bankowych rozliczeń pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.).---Przyjmowanie wpłat na rzecz Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa będzie odbywało się od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w następujący sposób:---1) ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra – w godzinach otwarcia Urzędu (tj. poniedziałki, wtorki, środy – od 7:30 do 15:30, w czwartki – od 7:30 do 16:30 oraz w piątki – od 7:30 do 14:30),---2) Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra– w godzinach otwarcia Urzędu (tj. poniedziałki, wtorki, środy – od 7:30 do 15:30, w czwartki – od 7:30 do 16:30 oraz w piątki – od 7:30 do 14:30),---3) w Dzielnicy Cieplice, 58-560 Jelenia Góra – w godzinach od 8:00 do 15:30.---Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66170000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że:---a) w przypadku instytucji bankowych - posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.). Jeżeli bank działa na podstawie art. 178 Prawa bankowego spełnia wymogi SIWZ.---b) w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, a także kas oszczędnościowo - kredytowych oraz ich oddziałów - posiada aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 794),---c) w przypadku podmiotów będących krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia - posiada aktualne zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, łącznie z wpisem do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców,---d) w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2412 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia - posiada zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 794),---e) w przypadku instytucji, których działania regulują odrębne przepisy, np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.---1) W sytuacji określonej w pkt 9.3. Tomu I SIWZ Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.---2) Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: ---a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.---b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. Tomu I SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ.---3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. ---Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie postawił konkretnych warunków udziału w postępowaniu zakresie pkt. 9.1.2 i 9.1.3 Tomu I SIWZ - nie zachodzą okoliczności określone w pkt 9.3 pkt 1) i 2) Tomu I SIWZ.---II. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. ppkt 1.4) Tomu I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy.---III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.---IV. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną