Przetargi.pl
Prowadzenie Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o. o.

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ogłasza przetarg

 • Adres: 46-082 Kup, ul. Karola Miarki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 403 28 60 , fax. 77 427 47 84
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
  ul. Karola Miarki 14
  46-082 Kup, woj. opolskie
  tel. 77 403 28 60, fax. 77 427 47 84
  REGON: 53093851700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kup.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej Zamawiającego, obejmujące wykonywanie badań radiologicznych. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 1) Świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, nieprzerwanej pracy na rzecz Zamawiającego, 2) Świadczył usługi na rzecz pacjentów SCM Sp. z o. o. oraz pacjentów zgłaszających się celem wykonania badań RTG na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z podmiotami zewnętrznymi, jak również odpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, 3) Osoby świadczące usługi w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej posiadały odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) Prowadził pełną ewidencję wykonanych badań, również w systemie informatycznym Zamawiającego, 5) Badania obrazowe w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej były wykonywane przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 6) Opisy badań umieszczane były bezpośrednio w systemie informatycznym funkcjonującym SCM Sp. z o. o. oraz wydawane w postaci wydruku papierowego autoryzowanego przez lekarza opisującego badanie; 7) Na własny koszt i we własnym zakresie dokonywał zakupu nośników informatycznych i niezbędnych artykułów biurowych, koniecznych do bieżącego funkcjonowania Pracowni Rentgenodiagnostyki; 8) Gromadził i sortował odpady komunalne i medyczne powstające w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, zgodnie z procedurą Zamawiającego, przekazaną za potwierdzeniem w dniu zawarcia umowy; 9) Użytkował pomieszczenia, urządzenia medyczne i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, przestrzegał przepisów ochrony P/POŻ, BHP, i ochrony mienia, 10) Organizował i ustalał terminy przeglądów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej użytkowanej w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni Leczenia Bólu. W przeglądach organizowanych przez Wykonawcę musi uczestniczyć delegowany pracownik Zamawiającego, 11) Sporządzał, prowadził i aktualizował dokumentację Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni Leczenia Bólu, w tym do celów ochrony radiologicznej; 12) Sporządzał i aktualizował księgę jakości Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni Leczenia Bólu w części dotyczącej ochrony radiologicznej; 13) Pełnił funkcję Inspektora Ochrony Radiologicznej dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni Leczenia Bólu i posiadał zaświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego o nadaniu uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R. 14) Świadczył zamawiane usługi zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego w szczególności dotyczącymi akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego. 15) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia były wykonywane przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 16) przedstawił polisę ubezpieczeniową stwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, i zobowiązał się do utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca, w trakcie świadczenia usług na rzecz pacjentów Zamawiającego, będzie korzystał nieodpłatnie z: 1) bazy lokalowej Zamawiającego, 2) aparatury i sprzętu medycznego Zamawiającego, 4. Korzystanie ze środków określonych w pkt. 3 będzie odbywać się w zakresie niezbędnym do świadczenia przedmiotowych usług. 5. Wykonawca nie może wykorzystywać środków określonych w pkt. 3 na cele odpłatnego świadczenia usług, chyba że odpłatność wynika z odrębnych przepisów i jest pobierana na rzecz Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego cennikiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85150000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 3. wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach