Przetargi.pl
Prowadzenie monitoringu ptaków w ramach zadania: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie monitoringu ptaków w ramach zadania: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczny monitoring rozmieszczenia i liczebności ptaków wodno-błotnych w obrębie Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 oraz całoroczna inwentaryzacja ptaków w obrębie Zatoki Gdańskiej. 2. Niniejsze zamówienie publiczne stanowi niepodzielną całość i obejmuje swoim zakresem przedsięwzięcia, określone jako trzy Zadania : 1) Monitoring awifauny nielęgowej w obszarze PLB 280010 Zalew Wiślany (Zadanie 1). 2) Monitoring awifauny lęgowej wybranych gatunków ptaków na obszarze PLB 280010 Zalew Wiślany (Zadanie 2). 3) Monitoring ornitofauny Zatoki Gdańskiej (Zadanie 3). 3. Zamówienie będzie prowadzone w ramach zadania pn.”Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP. 10. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Niniejsze zamówienie publiczne nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313450-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony Formularz Cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SIWZ, 3) Oświadczenia o których mowa w rozdziale VI pkt. 1-4 SIWZ 4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach