Przetargi.pl
Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 537 611, , fax. 77 4537611 wew. 119
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  ul. Krakowska 53
  45-018 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 537 611, , fax. 77 4537611 wew. 119
  REGON: 53087938700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa jednostki terenowej Zamawiającego, działającej na terenie powiatu opolskiego w zakresie realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (zwany dalej Programem), w zakresie inwestycji zlokalizowanych na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego. 2) Usługa, o której mowa w pkt 1), będzie obejmowała czynności wymagane do podjęcia od etapu zainteresowania się potencjalnego Beneficjenta otrzymaniem dofinansowania do końcowego rozliczenia danej inwestycji. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu informacyjnego dla potencjalnych Beneficjentów Programu z terenu całego województwa opolskiego. 4) Zakres zamówienia nie obejmuje przeprowadzanie kontroli terenowych. 5) Wykonawca nie będzie upoważniony do zawierania w imieniu Zamawiającego umów o dofinansowanie ani aneksów do tych umów. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania zasad obowiązujących w Programie, dostępnych na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (www.wfosigw.opole.pl) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (www.nfosigw.gov.pl), dedykowanych Programowi, celem świadczenia usługi zgodnie z obowiązującą wersją Programu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 380,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt 00/100). 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 2) Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp. Dokument ten musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz wskazywać, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 60 1130 1219 0000 0060 1120 0002 z dopiskiem „wadium – Prowadzenie biura terenowego w Opolu obsługującego Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez pzp formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu stanowi załącznik nr 5 do IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach