Przetargi.pl
Promocja projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap - III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2 2
  58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinazdroj.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap - III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji projektu: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych wraz ze stelażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice o wymiarach (wysokość) 200cm x (szerokość) 250cm wykonane zgodnie z wytycznymi RPO WD. Ekrany należy wykonać w formie jednolitego wydruku (w przypadku nadruku składającego się z elementów naklejanych na tło ekranu tablicy należy je zafoliować) - 1 szt., 2) przygotowanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych wraz ze stelażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice dwustronne, o wym. 70cm wys. x 90cm szer. wykonane zgodnie z wytycznymi RPO WD. Ekrany należy wykonać w formie jednolitego wydruku (w przypadku nadruku składającego się z elementów naklejanych na tło ekranu tablicy należy je zafoliować) - 6 szt., 3) przygotowanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych wraz ze stelażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice dwustronne, o wym. 70cm wys. x 90cm szer. wykonane zgodnie z wytycznymi RPO WD. Ekrany należy wykonać w formie jednolitego wydruku (w przypadku nadruku składającego się z elementów naklejanych na tło ekranu tablicy należy je zafoliować) - 6 szt., 4) opracowanie i umieszczenie artykułów prasowych w prasie: lokalnej - 4 kpl., regionalnej - 4 kpl, informujących o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu projektu (? strony gazety - tj. o pow. min. 150/240 mm), 5) opracowanie w formie elektronicznej materiałów informacyjnych, promujących projekt dla zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego - 4 kpl., 6) przygotowanie, dostawa pamiątkowego folderu - folder formatu A5, dziesięć stron + okładka, papier kredowy -135g/m2, zadruk kolorowy - 5000 szt., 7) przygotowanie, dostawa czterech broszur promująco-informacyjnych w trakcie realizacji zadania - format A4, cztery strony, zadruk dwustronny, kolorowy, papier kredowy 135g/m2 - 4 x 5000 szt., 8) przygotowanie i dostawa plakietek informacyjnych w postaci naklejki o wymiarach wys. 4,5 cm x szer. 6 cm - 100 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja usług, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SIWZ. UWAGA! Materiały promocyjne winny spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz wytycznych IZRPO WD, dostępnych na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach