Przetargi.pl
Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Białystok” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „ Białostocki”, „Białostocka”, „Białostockie” itp. w nazwie drużyny tenisa stołowego, zgłoszonej właściwemu podmiotowi jako oficjalnej nazwy zespołu biorącego udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego; 2) ekspozycję logotypu „Wschodzący Białystok” na billboardzie sponsorskim, przygotowanym przez Wykonawcę, w trakcie co najmniej jednej transmisji telewizyjnej ze spotkań w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn z udziałem zespołu Wykonawcy; 3) emisję spotu promocyjnego Miasta Białystok podczas transmisji internetowych (na żywo) z co najmniej ośmiu spotkań rozgrywanych przez zespół Wykonawcy w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn; 4) ekspozycję logotypu „Wschodzący Białystok” i charakterystycznych miejsc związanych z miastem Białystok, uzgodnionych z Zamawiającym, w minimum jednym spocie wideo/teledysku wyprodukowanym przez Wykonawcę z udziałem jego drużyny; 5) ekspozycję logotypu „Wschodzący Białystok” o podstawie nie mniejszej niż 12 cm na strojach meczowych zawodników drużyny Wykonawcy i przekazanie minimum 5 koszulek na potrzeby Zamawiającego celem swobodnego ich rozdysponowania; 6) ekspozycja logotypu „Wschodzący Białystok” i nazwy strony internetowej www.bialystok.pl w przestrzeni boiska do gry m.in. bandy okołoboiskowe, stół meczowy, ścianka reklamowa, banery, strój maskotki klubowej (forma i wymiary każdorazowo ustalane z Zamawiającym, po stronie Wykonawcy przygotowanie wszelkich materiałów graficznych i poligraficznych) podczas meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę; 7) ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” i nazwy strony internetowej www.bialystok.pl we wszystkich materiałach promujących mecze domowe rozgrywane przez Wykonawcę, wydawanych lub zleconych przez Wykonawcę do wydania (m.in. plakaty, ulotki, bilety, zaproszenia, banery, standy itp.); 8) ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” w ramach min. dwóch reklam wielkoformatowych - jednej na terenie miasta Białystok i jednej na terenie miasta drużyny rywalizującej w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn; 9) przekazanie minimum 7 informacji o wsparciu Miasta Białystok na oficjalnym fanpage’u na portalu społecznościowym i oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy oraz reklamę Miasta Białystok na oficjalnej stronie internetowej klubu sportowego widoczną przez cały okres trwania umowy, 10) ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” na strojach uczestników podczas min. jednego udziału w wybranym programie w telewizji ogólnopolskiej; 11) przekazanie informacji o wsparciu Miasta Białystok w min. czterech spotach reklamowych w lokalnych rozgłośniach radiowych; 12) przekazanie informacji słownej o wsparciu Miasta Białystok w trakcie wszystkich meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę (reklama konferansjerska); 13) przekazanie Zamawiającemu puli min. 50 wejściówek na min. 8 meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę; 14) promocję Miasta Białegostoku poprzez ekspozycję logotypu „Wschodzący Białystok” podczas: a) udziału zawodników z zespołu Wykonawcy w minimum dwóch międzynarodowych zawodach w tenisie stołowym, b) minimum czterech zorganizowanych przez Wykonawcę wizyt w szpitalnych oddziałach dziecięcych, c) minimum dwóch zorganizowanych przez Wykonawcę wizyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, d) udziału Wykonawcy w minimum dwóch akcjach charytatywnych o charakterze ogólnopolskim, e) udział Wykonawcy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w ramach programu Wychowawca Podwórkowy, o którym mowa w załączniku do Uchwały Rady Miasta Białystok nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r., poprzez organizowanie spotkań zgodnie z głównym celem programu, to jest: przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz zapobieganiu społecznie nieakceptowanym zachowaniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań - min. 1 spotkanie (ilość przeprowadzonych spotkań jest ocenia wg. kryterium społecznego wskazanego w Rozdz. XIX SIWZ); 15) udostępnienie przez Wykonawcę wizerunku zawodników, logotypu klubu do bezpłatnego wykorzystania przez Zamawiającego; 16) dbanie przez Wykonawcę o wizerunek i dobre imię Zamawiającego w celach promocyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż posiada licencję na uczestnictwo w krajowych rozgrywkach klubowych na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej tenisa stołowego, obowiązującą w sezonie rozgrywkowym 2018/2019
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do siwz) oraz dokument, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 siwz - składa każdy z wykonawców; 2) dokument, o których mowa w Rozdz. IX siwz, składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 siwz. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) Zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3) Złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia na lub wg Załącznika nr 5 do SIWZ: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w oryginale lub poświadczonej kopii) - na lub wg. załącznika nr 4 do SIWZ). 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach