Przetargi.pl
Projektowanie dróg powiatowych (2 części).

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7381400 , fax. 22 7289247
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 7381400, fax. 22 7289247
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projektowanie dróg powiatowych (2 części).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej dokonanie zamówienia na realizację inwestycji w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz realizację robót budowlanych, dla zadań: Zadanie nr 1. Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy Gminy Michałowice (dł. ok. 2000 m), oraz Zadanie nr 2. Przebudowa DP 3113W ul. Jesionowej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z DW 719 do torów WKD (dł. ok. 470 m). UWAGA ! Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne w projekcie budowlano-wykonawczym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do raportowania Zamawiającemu o postępach w realizacji usługi co najmniej raz na dwa tygodnie, począwszy od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do udziału w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dofinasowania ze źródeł zewnętrznych, w zakresie przygotowywanych przez niego projektów, w szczególności opisu technicznego. W przypadkach koniecznych Wykonawca uzyska zezwolenie na odstępstwo od obowiązku przestrzegania przepisów wynikających z warunków technicznych zgodnie z prawem budowlanym. Projekty należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań służących zachowaniu różnorodności biologicznej oraz projektowanie obszaru i jego funkcji przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych naturze. Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalizowanie działań związanych z przekształcaniem naturalnego ukształtowania terenu oraz zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów, w szczególności sędziwych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 1. Część 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych); 2. Część 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); Warunkiem ważności oferty, złożonej na 2 części jednocześnie, jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Dla uznania ważności oferta, musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) formularz oferty – /zał. nr 1/; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – /zał. nr 2/; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – /zał. nr 3/; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy. 5) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach