Przetargi.pl
Projekt techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K w m. Gorzeń Górny i Ponikiew

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
  REGON: 00052642300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K w m. Gorzeń Górny i Ponikiew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę LUB zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB zgłoszenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „PT budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K w miejscowości Gorzeń Górny i Ponikiew”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  budowę chodnika o długości ok. 407 mb, początek zakresu opracowania – połączenie z istniejącym chodnikiem przy skrzyżowaniu drogi krajowej DK 28 z drogą powiatową 1734K; koniec zakresu opracowania - mostek na potoku Ponikiewka,  przebudowę istniejących zjazdów,  przebudowę terenu pod istniejącą wiatę przystankową – bez projektu wiaty,  przebudowę, rozbudowę i/lub zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej (jeżeli występują w rejonie ww. inwestycji),  budowę odwodnienia chodnika (jeżeli wystąpi taka konieczność),  budowę umocnienia skarp nasypu (jeżeli wystąpi taka konieczność). 4.2. Kategoria drogi przy której należy zaprojektować chodnik, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 9/KDL1 – drogi i ulice publiczne klasy L. 4.3. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych w uwzględnieniem:  rozpoznania warunków gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb ww. projektu,  opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB pozwolenia na budowę LUB zgłoszenia,  opracowania koncepcji projektowej chodnika, wraz z granicami własności działki drogowej, oraz analizy potrzeb zajętości działek pod drogę (tylko w przypadku gdy budowa chodnika będzie wymagała zajęcia działek prywatnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa),  projekt branży drogowej, na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektowej, w zakresie budowy chodnika o długości ok. 407 mb wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcyjne, materiałowe, przekroje poprzeczne i charakterystyczne, uzbrojenie terenu itp.,  uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę LUB zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB zgłoszenia wykonania robót budowlanych (jeśli przepisy prawa na to pozwolą) ww. zakresów robót objętych projektem,  na każdym etapie procesu projektowego koncepcje i niezależne fragmenty projektu, należy opiniować z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg, jako właścicielem drogi powiatowej nr 1734K w miejscowości Gorzeń Górny i Ponikiew,  uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli terenu (jeżeli będą wymagane),  opracowania projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń MPZP oraz odprowadzenia wód deszczowych (w razie konieczności należy sporządzić projekt kanalizacji deszczowej i uzyskać pozwolenie wodnoprawne),  wykonanie operatu wodnoprawnego dot. budowy chodnika oraz jego odwodnienia, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli dotyczy),  uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej w rejonie planowanej inwestycji (jeżeli dotyczy),  opracowanie projektów branżowych związanych z ewentualnym rozwiązaniem kolizji z urządzeniami obcej infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi taka konieczność),  opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów i rodzajów robót (przedmiar sporządzony dla ostatecznej wersji projektu tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w części zatytułowanej  WYMAGANA ILOŚĆ OPRACOWAŃ),  opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego rodzaju i zakresu robót (kosztorys sporządzony dla ostatecznej wersji projektu tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w części zatytułowanej  WYMAGANA ILOŚĆ OPRACOWAŃ),  aktualizacje – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 4 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę LUB zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB zgłoszenia,  projekt zieleni obejmujący inwentaryzację istniejącej zieleni, wycinkę kolidujących elementów zieleni wraz z uzyskaniem zgody na ich wycinkę oraz wykonanie projektu nasadzeń krzewów, drzew, trawników (jeżeli dotyczy)  projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez komisję BRD,  uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonania obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających, a także wykonanie innych, niewymienionych opracowań niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB pozwolenia na budowę LUB zgłoszenia, których koszt należy uwzględnić w wycenie,  pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późn. zm.) w tym udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stawiania się na budowie w razie konieczności tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wezwania, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania, uzupełniania braków oraz usuwania wad w trakcie trwania postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej LUB pozwolenia na budowę LUB zgłoszenia, oraz ewentualnego postępowania odwoławczego związanego z wydaniem ww. decyzji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach