Przetargi.pl
Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2. Inwestycja realizowana według formuły "Zaprojektuj i wybuduj".

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 52-114 Wrocław, Warszawska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
  Warszawska 2
  52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 428 631, , fax. 713 465 172
  REGON: 93108261000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.falkiewicza.internetdsl.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2. Inwestycja realizowana według formuły "Zaprojektuj i wybuduj".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 - Inwestycja realizowana w formule "Zaprojektuj i wybuduj".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje: 1. Co najmniej jedną osobą, kierującą zespołem, posiadającą niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i siecią na stanowisku dozoru "D" w zakresie kontrolno-pomiarowym, oraz co najmniej czterema pracownikami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne "E" powyżej 1kV, 2. Co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi w myśl Ustawy "Prawo Budowlane", posiadającą ważne Zaświadczenie o członkostwie do zgodnej z miejscem zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznych w myśl Ustawy "Prawo Budowlane", posiadającą ważne Zaświadczenie o członkostwie do zgodnej z miejscem zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach