Przetargi.pl
Projekt i przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych na terenie UCK w Katowicach przy ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2021-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i przebudowa układu zasilania lamp awaryjnych na terenie UCK w Katowicach przy ul. Medyków 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest: a) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Projektem”) obejmującej: wielobranżowy projekt wykonawczy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót oraz Kosztorys inwestorski. b) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu; c) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, opinii, decyzji w tym uzyska dla Zamawiającego prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę w przypadku konieczności posiadania pozwolenia na budowę, wynikającego z przepisów prawa oraz uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy; d) wykonanie przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów robót budowlanych (zwanych dalej Robotami) według Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego; e) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych dostarczonego wyposażenia; f) uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem. II.5)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach