Przetargi.pl
Projekt i budowa ulicy Koperkowej w Osielsku

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 324 18 00, fax. 052 324 18 03
  REGON: 09235068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i budowa ulicy Koperkowej w Osielsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie ulicy Koperkowej w Osielsku w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym z listopada 2018r. budowy ulicy Koperkowej o długości łącznie 560m w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. Zakres: Budowa ulicy Koperkowej w miejscowości Osielsko gmina Osielsko z podziałem na etapy: etap1: od skrzyżowania z ulicami: Ziołowa, Kąkolowa, Tymiankowa (wraz z jego przebudową na skrzyżowanie z ruchem okrężnym) do projektowanej ul. Topolowej, etap II: od projektowanej ul. Topolowej do ul. Rumiankowej. Projekt nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m z nawierzchni asfaltowej, zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej, chodnika wzdłuż ulicy o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej, a także poboczy umocnionych kruszywem łamanym, rowów odparowujących, odwodnienia liniowe oraz dren francuski. Projekt zbiornika odparowującego z umocnionymi skarpami płytami ażurowymi w zakresie Etapu 2. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Droga położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego tj. przebudowa rurociągu kablowego według warunków wydanych przez gestora sieci. Projekt przebudowy energetycznych sieci kablowych niskiego i średniego napięcia według warunków wydanych przez gestora sieci. Uwzględnienie projektu oświetlenia drogowego według warunków wydanych prze gestora sieci oraz odrębnego projektu w posiadaniu Gminy Osielsko. Inwentaryzacja drzew i krzewów w projektowanym pasie drogowym ulicy. Projekt i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu. Projekt przebudowy urządzeń podziemnych. W ramach zadania wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji wymaganych do wydania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym. pozwolenie wodno-prawne, uzyskanie decyzji zezwalające na rozpoczęcie robót budowlanych. Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona Wykonawca. Projekty podziału działek wykonane przez geodetę Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na naradach roboczych następujących elementów projektu: - opracowanej przez projektanta własnej wersji planu sytuacyjnego; - po naniesieniu poprawek wynikających z uzgodnień z gestorami sieci; - po opracowaniu konstrukcji nawierzchni; - opracowaniu przebiegu linii podziałowej działek. b) Budowa I etapu ulicy Koperkowej o długości ok. 185m. w miejscowości Osielsko. Zakres: Budowa ulicy Koperkowej w miejscowości Osielsko - etap I: od skrzyżowania z ulicami: Ziołowa, Kąkolowa, Tymiankowa (wraz z jego przebudową na skrzyżowanie z ruchem okrężnym) do projektowanej ul. Topolowej. Wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m z nawierzchni asfaltowej, zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej, chodnika wzdłuż ulicy o szerokości 2,00m z kostki brukowej betonowej, dojścia do posesji z kostki brukowej betonowej, a także poboczy umocnionych kruszywem łamanym, rowów odparowujących, odwodnienia liniowe oraz dren francuski. Wykonanie przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego tj. przebudowa rurociągu kablowego według warunków wydanych przez gestora sieci oraz opracowanej dokumentacji technicznej. Wykonanie przebudowy energetycznych sieci kablowych niskiego i średniego napięcia według warunków wydanych przez gestora sieci oraz opracowanej dokumentacji technicznej. Projekt i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonanie przebudowy urządzeń podziemnych. Wycinka drzew i krzewów na całym zakresie projektowanej ul. Koperkowej – etap I i II. Zakres inwestycji został przedstawiony na planie sytuacyjnym koncepcji PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 30.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in: 4.1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną 4.3. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy) 4.4. dokumenty, o których mowa w Cz. IV ust. 3 pkt. 3.10. SIWZ 4.5. dowód wniesienia wadium 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach