Przetargi.pl
Projekt budowy boiska do piłki siatkowej plażowej na brzegu rzeki Soły w dzielnicy Zabłocie w Żywcu

Miasto Żywiec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Rynek 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 475-42-00 , fax. 33 475-42-02
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żywiec
  Rynek 2
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 33 475-42-00, fax. 33 475-42-02
  REGON: 072182539
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zywiec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt budowy boiska do piłki siatkowej plażowej na brzegu rzeki Soły w dzielnicy Zabłocie w Żywcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska do piłki siatkowej plażowej na brzegu rzeki Soły w dzielnicy Zabłocie w Żywcu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia budowlane do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach