Przetargi.pl
Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Chojnice w latach 2020-2021

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 971 800 , fax. 523 972 194
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 971 800, fax. 523 972 194
  REGON: 52345900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Chojnice w latach 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych oraz innych terenów o nawierzchni gruntowej w granicach administracyjnych miasta Chojnice. 2.Profilowanie dróg ma polegać na uzyskaniu prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych oraz równości nawierzchni dróg gruntowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się pojazdów i właściwe odprowadzenie wód opadowych. 3.Zakres prac przy profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych obejmuje usunięcie przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wybojów oraz jednoczesne wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z wykorzystaniem walca ogumionego. 4.Prace muszą odbywać się przy odpowiedniej wilgotności nawierzchni. 5.Ewentualne ubytki w nawierzchni wykonawca winien uzupełnić gruntem uzyskanym przy równaniu równiarką lub materiałem zapewnionym przez zamawiającego. 6.Profilowanie dróg gruntowych należy wykonać sukcesywnie, każdorazowo po otrzymaniu zlecenia w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od otrzymania zlecenia. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania zamówienia będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy. 7.Wykaz dróg gruntowych stanowi załącznik nr 1 do umowy. 8.Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. 9.W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na profilowanie dróg będzie odbiegać od przewidywanego, Zamawiający w razie potrzeb może zmniejszyć lub zwiększyć ilość wykonywanych robót w granicy wartości szacunkowej zamówienia i zastrzega możliwość nie wykorzystania w/w wartości w całości. 10.Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia urządzeń w drodze (np. włazy, wpusty deszczowe i skrzynki zaworów) powstałe podczas wykonywania robót i naprawi je na własny koszt. 11.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 miesięcy dla dróg gruntowych i 12 miesięcy dla dróg o nawierzchni ulepszonej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Urząd Miejski w Chojnicach Nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 5.Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty 6.Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt 7b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach