Przetargi.pl
Profilowanie dróg gruntowych w granicach miasta Torunia

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6693100 , fax. 056 6612109
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6693100, fax. 056 6612109
  REGON: 87028708300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Profilowanie dróg gruntowych w granicach miasta Torunia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie i profilowanie dróg gruntowych w Toruniu obejmuje prowadzenie prac związanych z profilowaniem i wałowaniem dróg gruntowych wszystkich kategorii na terenie Torunia. Realizacja robót: Wykonawca przystąpi do realizacji robót na podstawie wystawionych przez Zamawiającego protokołów typowania robót, które określą: lokalizację robót, termin zakończenia robót, osobę sprawującą nadzór nad robotami zleconymi przez Zamawiającego, inne uwagi dotyczące sposobu realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z właściwymi służbami Zamawiającego i odbierania zleceń. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie zadania zgodnie z datą zleconą na otrzymanym protokołem typowania. Wykonawca może zostać wezwany telefonicznie do naprawy nawierzchni gruntowej na jednej ulicy. Rozpoczęcie prac przy wezwaniu telefonicznym -do max. 24 godziny. Odbiór robót: Wykonawca ma obowiązek zgłaszania robót do odbioru w następny dzień po ich zakończeniu. Zamawiający ma obowiązek podjęcia czynności związanych z odbiorem robót w ciągu pięciu dni od ich ogłoszenia. Zgłaszając roboty do odbioru, Wykonawca przedkłada obmiar robót. Czynności odbiorowe polegają na dokonaniu: oceny zgodności wykonanych robót zgodnie ze zleceniem, weryfikacji przedłożonego obmiaru i wyceny robót, oceny jakości wykonanych robót. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót Zamawiający może wstrzymać część wynagrodzenia do czasu usunięcia usterek lub potrącić część wynagrodzenia. Po przeprowadzeniu odbioru robót spisany zostanie protokół odbioru robót, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Protokół odbioru zawiera: datę sporządzenia protokołu, nazwiska i imiona osób uczestniczących w odbiorze, zakres wykonanych robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, informację z wyjaśnieniem przekroczenia terminu (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji), ocenę jakości wykonanych robót, wyliczenie należytej kwoty za wykonane roboty, wyliczenie potrąceń z tytułu kar umownych (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji), podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach