Przetargi.pl
Produkty farmaceutyczne i nici chirurgiczne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 000302391
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkty farmaceutyczne i nici chirurgiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy "Produktów farmaceutycznych i nici chirurgicznych" szczegółowo przedstawionych w załącznikach do niniejszej siwz. 2. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 4. Liczba pakietów - 4. 5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 33.60.00.00-6; 33.69.00.00-3; 33141121-4. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza we wszystkich przypadkach zaoferowanie odpowiedników leków tzn. leków o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej dawce, w tej samej postaci i o tych samych wskazaniach, nawet jeśli Zamawiający użył tylko nazwy handlowej - dot. pakiety 1, 2, 3. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach do SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. 9. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo cenowym, przepisach na które zamawiający powołuje się w siwz i w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych wyników rozumiane jako aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych (prowadzenie składu konsygnacyjnego) wytwarzanie lub import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017, poz. 2211 z późn. zm.) lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego Wykonawca świadczy dostawy, usługi w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia w przypadku gdy obrót asortymentem w danym pakiecie wymaga ww. zezwolenia. Uwaga: - Powyższy warunek dot. Wykonawców składających ofertę na pakiety numer 1, 2, 3; - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy osobno, spełniający razem warunek udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji usługi przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych; - W przypadku, kiedy obrót asortymentem wskazanym w danym pakiecie nie wymaga ww. zezwolenia należy załączyć stosowne oświadczenie z oznaczeniem pakietu, którego oświadczenie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty: a) Formularz oferty, b) Formularze asortymentowo cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę pakietów, c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, d) Oświadczenie o spełnianiu warunków - nie dotyczy pakietu numer 4, e) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, f) Informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia w swojej ofercie); g) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia Ponadto: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach