Przetargi.pl
PREPARATY KRWIOPOCHODNE ZWIERZĘCE

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PREPARATY KRWIOPOCHODNE ZWIERZĘCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH ZWIERZĘCYCH: Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6, Zadanie 7. 1) Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat kontroli jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności) – dotyczy wszystkich zadań. 2) Termin ważności przedmiotu zamówienia – w dniu dostawy powinien wynosić nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta - dotyczy wszystkich zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagane jest złożenie ww. oświadczenia w oryginale. 2. Pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Formularz ofertowy. 4. Formularz cenowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach