Przetargi.pl
Prawo jazdy

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3562464, 34 3515280 , fax. 34 3515281
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Sobieskiego 9 9
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34 3562464, 34 3515280, fax. 34 3515281
  REGON: 15152541200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puplubliniec.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prawo jazdy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest szkolenie Prawo jazdy kat. C i C+E dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu. Zamawiający skieruje na szkolenia ogółem:15 osób (1 grupę), z czego 10 osób na kurs Prawo jazdy kat.C, a 5 osób na kurs Prawo jazdy kat. C+E. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 5 września 2012r., poz. 995). Program szkolenia i warunki jego realizacji muszą być zgodne z w/w Rozporządzeniem. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbyło się w Lublińcu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplubliniec.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach